banner

ข่าวกลุ่มการเงิน

งบทดลอง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)จากระบบ GFMIS ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

ไฟร์รายละเอียด

รายงานการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2561คลิกรายละเอียด

มาตรการดำเนินการของ สพป.อุบลรชธานี เขต1 เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสการบริหารงานคลิกรายละเอียด

รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 คลิกรายละเอียด

รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 คลิกรายละเอียด

ประเมินคุณธรรมความโปร่งใสและผลประโยชน์ทับซ้อน คลิกรายละเอียด

การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 คลิกรายละเอียด

งบทดลอง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)จากระบบ GFMISประจำเดือน เมษายน 2561คลิกรายละเอียด

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323