banner

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้อนรับ ดร.บุญชู ชลัษเฐียร พร้อมคณะติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” และลงพื้นที่ตรวจติดตามที่โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า และโรงเรียนบ้านโพนแพง เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์สอบ Pre O-NET โรงเรียนบ้านยางน้อย (พรหมวิทยา)และโรงเรียนบ้านท่าบ่อ และคณะผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ออกตรวจเยี่ยมศูนย์สอบ ทั้ง 29 ศูนย์สอบ ให้การดำเนินการสอบ Pre O-NET ครั้งที่ 2 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งดำเนินการสอบ ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2559

นายชาตรี ปุระมงคล นายพีรวัฒน์ พิมพ์สอน รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อมด้วยนายอนุชา กัลยา ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ พร้อมบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์เข้าร่วมประชุมทางไกลด้วยระบบคอนเฟอร์เรนซ์ เรื่อง ชี้แจงการจัดหาสื่อสำหรับการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ BBl (Brain based Learning) จาก สพฐ. เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชี้แจง และทำความเข้าใจ ให้กับโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมศรีอุบล เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการแจกซองข้อสอบให้กับผู้แทนโรงเรียนในการดำเนินการสอบ PreO-NET ครั้งที่ 2 ซึ่งจะดำเนินการสอบระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บริเวณด้านหน้ากลุ่มฯ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559

นายประหยัด ไขแสง รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานเพื่อชี้แจงการกรอกข้อมูลและรายงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 เพื่อให้การดำเนินการสำมะโนประชากรวัยเรียน การจัดทำแผนชั้นเรียน แผนการรับนักเรียน การรายงานผลการรับนักเรียนและการติดตามผลการเข้าเรียน เป็นไปตามนโยบายการรับนักเรียน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีการจัดตั้งเป็นศูนย์ประสานการปฏิบัติงานการจัดการศึกษาภาคบังคับและการรับนักเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ประจำเครือข่ายและประจำโรงเรียนที่อยู่ในเขตชุมชนหนาแน่น โดยมีนางลาวัลย์ฉวี ศรีงาม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นางอุณารัตน์ ลาผ่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมชี้แจงในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมศรีอุบล เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559

นายวิชัย ภารการ รอง ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “การป้องกันการทุจริต” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ภายใต้ชื่อเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) เรื่อง ความมีวินัยเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อสนองนโยบาย สพฐ. ในทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ ณ บริเวณหน้าห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.1 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ ผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาจากอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ในการตรวจสภาพ ดูแลและบำรุงรักษาจักรยานพระราชทาน ก่อนดำเนินการส่งมอบให้กับนักเรียนต่อไป เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559

ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในการดำเนินการตามโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” แก่บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่ฯ โดยมี ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 คณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาร่วมให้การต้อนรับ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการจัดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2558 แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูที่เป็นผู้แทนกรรมการในสนามสอบทั้ง 44 สนามสอบ ซึ่งจะดำเนินการสอบ ชั้น ป.6 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ชั้น ม.3 วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมี นายเฉลียว มนัส รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 คณะผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์ ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมรีเจนท์ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อมด้วย นายกิติศักดิ์ บุญดาว ผู้แทนข้าราชการครูใน ก.ค.ศ. นายเสมอ  สร้อยคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมวิทยากร ได้เยี่ยมและให้กำลังใจแก่คุณครูนันทาวดี พิเนตร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ซึ่งได้ประสบอัคคีภัยไฟไหม้บ้าน เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559

หน้าที่ 25 จาก 27

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323