banner

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อม รอง ผอ.เขต ผอ.กลุ่ม และบุคลากร ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า
ข่าวโรงเรียน”และ “พุธเช้า ข่าว
สพฐ.” ครั้งที่ 16/2561 ที่ส่งตรงข้อมูลถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน เพื่อให้ผู้ชมได้รับรู้และเข้าถึงศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และในช่วง ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู พร้อมข่าวสารจาก สพฐ. ประจำวันพุธที่ 16 มีนาคม 2561 ระหว่างเวลา 07.30-09.00 น. ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต 1

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อม รอง ผอ.เขต ผอ.กลุ่ม และบุคลากร ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน”และ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 16/2561 ที่ส่งตรงข้อมูลถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน เพื่อให้ผู้ชมได้รับรู้และเข้าถึงศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และในช่วง ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู พร้อมข่าวสารจาก สพฐ. ประจำวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 ระหว่างเวลา 07.30-09.00 น. ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต 1

งบทดลอง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)จากระบบ GFMISประจำเดือน เมษายน 2561คลิกรายละเอียด

นายสาญัณห์ รัตนโสภา รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการตรวจนับระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและคุณครูโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรร จำนวน 53 โรงเรียน โดยมีนางอุณารัตน์ ลาผ่าน ผู้อำนวยกลุ่มนโยบายและแผน นายสุคนธ์ ตังคโณบล นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมชี้แจงเพื่อให้โรงเรียนได้มีความรู้ ความเข้าในการตรวจนับระบบดังกล่าว เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1  

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการทำข้อสอบ (Computer-based Assessment) และยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเมินผลระดับนานาชาติ PISA 2018 ของโรงเรียนในสังกัด โดย ดร.สาญัณห์ รัตนโสภารอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดอบรม เพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการทำข้อสอบ Computer-based Assessment ให้กับครูผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ให้สามารถใช้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA เพื่อการพัฒนานักเรียนต่อไป รวมทั้งสร้างความตระหนักให้ครูผู้สอนเห็นความสำคัญของการประเมินผล และเตรียมความพร้อมและยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการประเมินผลระดับนานาชาติ PISA 2018 ซึ่งจะทำการประเมินในช่วงเดือนสิงหาคม 2561 ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 112 คน ลักษณะการจัดกิจกรรมเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบรรยาย การฝึกปฏิบัติการทำข้อสอบ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใช้เวลาในการอบรม 2 วัน มีนายขวัญเรือน แสบงบาลรอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อม นายพิจิตร ทาทอง ผอ.กลุ่มนิเทศฯ คณะวิทยากร และศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรม เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อม รอง ผอ.เขต ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูที่บรรจุใหม่ระหว่างปีการศึกษา 2558-2561 พร้อมผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจ การบริหารจัดการและตระหนักถึงประโยชน์และความจำเป็นในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อม รอง ผอ.เขต ผอ.กลุ่ม และบุคลากร ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน”และ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 17/2561 ประจำวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 ระหว่างเวลา 07.30-09.00 น. ที่ส่งตรงข้อมูลถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน ดำเนินรายการโดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะผู้บริหาร

วันอังคาร, 08 พฤษภาคม 2561 10:16

พิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่วิลัย บัพพคุต

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่วิลัย บัพพคุต ซึ่งเป็นมารดาของ น.ส.นันทนา บัพพคุต ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมมอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ สพป.อบ.1 ให้กับเจ้าภาพ มี นายขวัญเรือน แสบงบาล นายเข็มพรชัย ทองน้อย รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา ผอ.กลุ่ม และบุคลากร ร่วมเป็นเกียรติแก่ผู้วายชนม์ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 ณ เมรุวัดแสนสุข อ.วารินชำราบ 

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อบ.1 มอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ให้โปร่งใส พร้อมแจ้งข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ และเน้นการให้บริการที่ดีต่อผู้มาติดต่อราชการ หลังจากนำข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาสวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต กล่าววิสัยทัศน์ และร้องเพลงมาร์ชอุบล เขต 1 ก่อนการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำทุกวันจันทร์ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561
ณ บริเวณหน้าห้องประชุมราชธานี
สพป.อบ.1.

หน้าที่ 6 จาก 35

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323


Warning: mysqli::stat(): Couldn't fetch mysqli in /home/ubn1goth/domains/ubn1.go.th/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 209

Warning: mysqli_close(): Couldn't fetch mysqli in /home/ubn1goth/domains/ubn1.go.th/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 216

Warning: mysqli::stat(): Couldn't fetch mysqli in /home/ubn1goth/domains/ubn1.go.th/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 209

Warning: mysqli_close(): Couldn't fetch mysqli in /home/ubn1goth/domains/ubn1.go.th/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 216

Warning: mysqli::stat(): Couldn't fetch mysqli in /home/ubn1goth/domains/ubn1.go.th/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 209

Warning: mysqli_close(): Couldn't fetch mysqli in /home/ubn1goth/domains/ubn1.go.th/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 216

Warning: mysqli::stat(): Couldn't fetch mysqli in /home/ubn1goth/domains/ubn1.go.th/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 209

Warning: mysqli_close(): Couldn't fetch mysqli in /home/ubn1goth/domains/ubn1.go.th/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 216

Warning: mysqli::stat(): Couldn't fetch mysqli in /home/ubn1goth/domains/ubn1.go.th/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 209

Warning: mysqli_close(): Couldn't fetch mysqli in /home/ubn1goth/domains/ubn1.go.th/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 216

Warning: mysqli::stat(): Couldn't fetch mysqli in /home/ubn1goth/domains/ubn1.go.th/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 209

Warning: mysqli_close(): Couldn't fetch mysqli in /home/ubn1goth/domains/ubn1.go.th/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 216

Warning: mysqli::stat(): Couldn't fetch mysqli in /home/ubn1goth/domains/ubn1.go.th/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 209

Warning: mysqli_close(): Couldn't fetch mysqli in /home/ubn1goth/domains/ubn1.go.th/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 216

Warning: mysqli::stat(): Couldn't fetch mysqli in /home/ubn1goth/domains/ubn1.go.th/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 209

Warning: mysqli_close(): Couldn't fetch mysqli in /home/ubn1goth/domains/ubn1.go.th/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 216

Warning: mysqli::stat(): Couldn't fetch mysqli in /home/ubn1goth/domains/ubn1.go.th/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 209

Warning: mysqli_close(): Couldn't fetch mysqli in /home/ubn1goth/domains/ubn1.go.th/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 216

Warning: mysqli::stat(): Couldn't fetch mysqli in /home/ubn1goth/domains/ubn1.go.th/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 209

Warning: mysqli_close(): Couldn't fetch mysqli in /home/ubn1goth/domains/ubn1.go.th/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 216

Warning: mysqli::stat(): Couldn't fetch mysqli in /home/ubn1goth/domains/ubn1.go.th/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 209

Warning: mysqli_close(): Couldn't fetch mysqli in /home/ubn1goth/domains/ubn1.go.th/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 216

Warning: mysqli::stat(): Couldn't fetch mysqli in /home/ubn1goth/domains/ubn1.go.th/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 209

Warning: mysqli_close(): Couldn't fetch mysqli in /home/ubn1goth/domains/ubn1.go.th/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 216

Warning: mysqli::stat(): Couldn't fetch mysqli in /home/ubn1goth/domains/ubn1.go.th/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 209

Warning: mysqli_close(): Couldn't fetch mysqli in /home/ubn1goth/domains/ubn1.go.th/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 216

Warning: mysqli::stat(): Couldn't fetch mysqli in /home/ubn1goth/domains/ubn1.go.th/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 209

Warning: mysqli_close(): Couldn't fetch mysqli in /home/ubn1goth/domains/ubn1.go.th/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 216