banner

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการทำข้อสอบ(Computer-based Assessment)

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นวิทยากรให้ความรู้สำหรับครูในโรงเรียนขยายโอกาส

จากนั้นได้มอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการ

ทำข้อสอบ(Computer-based Assessment) และยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเมินผล

ระดับนานาชาติ PISA 2018 โดยมี นายปรีชา ทาศิริ น.ส.วัชรากร ตระการไทย นางจินตนา ดอกพุฒ และ

ดร.ปัญญา ตรีเลิศพจน์กุล ซึ่งเป็นคณะวิทยากร ร่วมเป็นเกียรติในพิธี เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 

ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1

Share this article

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323