banner

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อมจัดค่าย “เยาวชน...รักษ์พงไพร” เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจำปี 2561

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานที่ประชุม

เตรียมความพร้อมในการจัดค่าย “เยาวชน...รักษ์พงไพร”

เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจำปี 2561

โดยกล่าวต้อนรับคณะวิทยากรจากภาคีเครือข่าย 13 หน่วยงาน จากนั้น

มอบนโยบายและให้แนวทางในการจัดค่ายฯ ซึ่งมี นายพิจิตร ทาทอง

ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และ นางชุติปภา วรเดชนันทสกุล ศึกษานิเทศก์

ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงรายละเอียดการจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียน

ชั้น ป.4-5 กำหนดจัดขึ้น 2 รุ่น ๆ ละ 60 คน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า

อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี โดยมีครูผู้สอนจากโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย และ

คณะทำงานเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต1

Share this article

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323