banner

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพภายในรองรับการประเมินภายนอก

นายขวัญเรือน แสบงบาล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิด

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพภายใน

รองรับการประเมินภายนอก มี นายปรีชา ทาศิริ หน.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อฯ

กล่าวรายงาน นายสุเมธ มัดธนู หน.กลุ่มงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

เป็นวิทยากรอบรม เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม
ราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1

Share this article

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323