banner

การแข่งขันทักษะภาษาไทย "โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทย ปี 2561" ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

นายขวัญเรือน แสบงบาล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะภาษาไทย "โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทย ปี 2561" ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของรัชกาลที่ 9 และน้อมบำรุงส่งเสริมอนุรักษ์ภาษาไทย และพัฒนาส่งเสริมความสามารถและทักษาด้านภาษาไทยของผู้เรียน  รวมทั้งเผยแพร่ผลงาน โดย นายปรีชา ทาศิริ หน.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดแข่งขันในครั้งนี้ มี นางฉวีวรรณ  วะรงค์ หน.กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ เป็นผู้ดูแลโครงการฯ เพื่อหาตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษา และชั้นมัธยมศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 5 กิจกรรม ประกอบด้วย การแข่งขันกิจกรรมการคัดลายมือ การเรียบเรียงถ้อยคำ การย่อความ การแต่งคำประพันธ์ และกิจกรรมพินิจวรรณคดี เพื่อไปแข่งขันระดับประเทศต่อไป เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1. 

Share this article

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323