banner

การประชุุม ก.ต.ป.น.ครั้งที่ 2

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานที่ประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ครั้งที่ 2/2561 โดยมีการแนะนำ ดร.รัชศักดิ์ แก้วมาลา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านวิจัยและประเมินผล ที่ได้รับการสรรหามาดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่างลง
     จากนั้นคณะกรรมการได้ร่วมประชุมวางแผนในการนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อน
โครงการโรงเรียนคุณธรรม (สพฐ.)ของสถานศึกษา ตามระเบียบวาระ 
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต 1

Share this article

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323