banner

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เครือข่ายสถานศึกษา และโรงเรียนในสังกัด ร่วมกันจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการ

     ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ณ สนามแข่งขัน สพป.อุบลราชธานีเขต 1
ที่เครือข่ายสถานศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ได้ร่วมกันจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนขึ้น เป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ริเริ่มการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2455 และเพื่อสืบสานพระราชปณิธานในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่มุ่งหวังให้เยาวชนไทยหันมาใส่ใจในการเรียนวิชาชีพฝึกฝนทักษะฝีมือตนเองให้มีความเป็นเลิศ และรอบรู้ในวิชาชีพที่ตนเองถนัด อันจะเป็นรากฐานสำคัญในการประกอบอาชีพในอนาคต เป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ซึ่งนับเป็นผลสำเร็จของการจัดการศึกษา และเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณะชน โดย นายพิจิตร ทาทอง ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ กล่าวรายงานในนามของคณะกรรมการจัดงาน ได้กำหนดจัดการแข่งขันขึ้น ในระหว่างวันที่ 18 - 20 กันยายน 2561 มีสถานที่การแข่งขัน จำนวน 7 จุด ประกอบด้วย

1. สนาม สพป.อุบลราชธานี เขต 1

2. สนาม ร.ร.อนุบาลอุบลราชธานี

3. สนาม ร.ร.มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม

4. สนาม ร.ร.ปทุมวิทยากร

5. สนาม ร.ร.อุบลวิทยาคม

6. สนาม ร.ร.บ้านท่าบ่อ

7. สนามศูนย์การศึกษาพิเศษ

ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนอย่างหลากหลาย เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าประกวดและแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในระหว่างวันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ต่อไป //// ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ ... ภาพ / ข่าว

Share this article

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323