banner

ภารกิจผู้บริหาร

     ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อบ.1 พร้อม นายเข็มพรชัย ทองน้อย ดร.สาญัณห์ รัตนโสภา รอง ผอ.เขต ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วยและบุคลากร ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน”และ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 7/2561 ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ดำเนินรายการโดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. และคณะผู้บริหาร สพฐ. ที่ส่งตรงข้อมูลถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน เป็นประจำทุกวันพุธ ในช่วงเวลา 07.30-09.00 น. ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล สพป.อบ.1

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อบ.1 เยี่ยมให้ขวัญกำลังใจในการจัดกิจกรรมชาวค่ายผจญภัย เดินทางไกล และอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระหว่างวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว ร.ร.บ้านหนองโนหนองดูน อ.เขื่องใน และค่ายลูกเสือ ร.ร.บ้านหนองฮาง อ.ม่วงสามสิบ

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อบ.1 พร้อม นายเข็มพรชัย ทองน้อย ดร.สาญัณห์ รัตนโสภา รอง ผอ.เขต ผอ.กลุ่ม/ผอ.หน่วย และบุคลากร ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน”และ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 6/2561 ดำเนินรายการโดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.และคณะผู้บริหาร สพฐ. ที่ส่งตรงข้อมูลถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน ในช่วงเวลา 07.30-09.00 น. เป็นประจำทุกวันพุธ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล สพป.อบ.1

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. ดำเนินรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 5/2561 เพื่อส่งตรงข้อมูลถึงครู รู้ถึงนักเรียน
และประชาชน โดยมี นายเข็มพรชัย ทองน้อย รอง ผอ.
สพป.อบ.1 พร้อม ดร.สาญัณห์ รัตนโสภา รอง ผอ.เขต นายวิเศษ ปากหวาน
รอง ผอ.เขต ผู้บริหารสถานศึกษา ผอ.กลุ่มและบุคลากร ร่วมรับชมรายการเป็นประจำทุกวันพุธ ในช่วงเวลา 08.00-09.00 น.
ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต 1.

วันที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 08.10 น. ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ นำข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต วิสัยทัศน์ และร้องเพลง
มาร์ชอุบล 1 จากนั้น
จึงมอบเกียรติบัตร และกล่าวชื่นชมในความสามัคคีของบุคลากรในองค์กร จนสามารถปรากฎเป็นผลงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA Online ผ่านการประเมินในระดับ สูงมาก (90.70) ของประเทศ.

23 มกราคม 2561 นายวิเศษ  ปากหวาน รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ เจ้าหน้าที่ ICT และผู้รับผิดชอบโครงการตามนโยบายและตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติการของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เข้าร่วมประชุมทางไกล (VDO Conference) แนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต 1

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานรับมอบผ้าป่า พร้อมอุปกรณ์สนามเด็กเล่นจาก พล.ต.ต.สมพจน์ ขอมปรางค์ พ.ต.อ.มงคล พรานสูงเนิน และคณะ โดยมี นายชัยชนะ ศรีมันตะ ผอ.ร.ร.บ้านหนองฮาง คณะครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561
ร.ร.บ้านหนองฮาง อ.ม่วงสามสิบ.

              ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานและประสานงานการปรับเปลี่ยนระบบอินเตอร์เน็ตของสถานศึกษาตามนโยบายของ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้จัดหาและเลือกใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่สามารถส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม และใช้งานได้ครบทุกแห่งอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใน

วันที่ 31 มีนาคม 2561 โดยมี นายวิเศษ ปากหวาน รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ พร้อม ดร.สาญัณห์ รัตนโสภา รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ และนางอุณารัตน์ ลาผ่าน ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมชี้แจงการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมราชธานี.

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323