banner

ภารกิจผู้บริหาร

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๑๕ น. นายวิชัย ภารการ รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต พร้อมมอบนโยบาย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติหน้าที่ในทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ 

นายเฉลียว มนัส รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมีคณะศึกษานิเทศก์ร่วมเป็นเกียรติในพิธี เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต

ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 13 ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายการศึกษาและแนวทางการบริหารจัดการเรียนการสอน ที่สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น โดยมี นายประหยัด ไขแสง นายชาญณรงค์ ผาสุขมูล นายเฉลียว มนัส รอง ผอ.เขต น.ส.ประคองขวัญ สัมพะวงศ์ ผอ.กลุ่มนโยบายฯ นายพิจิตร ทาทอง ผอ.กลุ่มนิเทศฯ คณะศึกษานิเทศก์ พร้อม ว่าที่ ร.ต.อุดม  ร่วมรักษ์ ผอ.ร.ร.บ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) ครู-นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ร.ร.บ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) เครือข่ายสถานศึกษาเมือง ๔ อ.เมืองอุบลราชธานี

 วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมศรีอุบล ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ. อุบลราชธานี เป็นประธานที่ประชุมรอง ผอ.เขต ผอ.กลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอโครงการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และเตรียมรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร) พร้อมทั้งเน้นย้ำให้บุคลากรทุกคนไปออกเสียงประชามติ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙  ให้จงได้

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ โดย ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ ศธภ.๑๓ เป็นรองประธาน กศจ. ดร.วิชัย แสงศรี  ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี เป็นกรรมการและเลขานุการที่ประชุม เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

วันที่ ๑  สิงหาคม  ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๑๕ น. ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต พร้อมมอบนโยบาย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติหน้าที่ในทุกวันจันทร์ของสัปดาห์

นายยืนยง จิรัฏฐิติกาลกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานที่ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี (อกศจ.) ด้านการบรรจุ การแต่งตั้ง และการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ โดย ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี เป็นอนุกรรมการและเลขานุการที่ประชุม เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีอุบล

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็ง คณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน คณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.น้อย โรงเรียนสุจริตเครือข่าย ๒๐% ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมละธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  โรงเรียนสุจริต สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ประจำปี ๒๕๕๙  มีผู้บริหาร ครู ชุมชน รวมทั้งนักเรียน ๗๙ โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดอุบลราชธานี และครูแกนนำ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323