banner

ภารกิจผู้บริหาร

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี
นำ
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาฝึกประสบการณ์ เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต พร้อมมอบนโยบาย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติหน้าที่ในทุกวันจันทร์ของสัปดาห์

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี ร่วมพิธีรดน้ำศพ ผศ.ดร.อนุศักดิ์ เกตุสิริ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ศาลาบำเพ็ญกุศล วัดไชยมงคล อ.เมืองอุบลราชธานี

นายวิชัย ภารการ รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของ ผอ.ร.ร. ข้าราชการครูที่รักษาการในตำแหน่ง ผอ.ร.ร. ที่รับเงินเดือนในอันดับ คศ.๔ (เชี่ยวชาญ) ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ 

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน และชุดฝึกทักษะนักเรียน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรจาก สพฐ. งบประมาณปี ๒๕๕๙ แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานโรงเรียนวิถีพุทธ โดยมี นายเฉลียว มนัส รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ นายอภัย สบายใจ ผอ. ร.ร.อุบลวิทยาคม นายพินิจ ส่งเสริม ผอ.ร.ร.เมืองอุบล นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.ร.ร.บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา นายไพฑูรย์ แจ่มพันธ์ ผอ.ร.ร.บ้านผาแก้ว ครู ร.ร.วิถีพุทธชั้นนำ และศึกษานิเทศก์ เป็นวิทยากรร่วมในการอบรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสิริจันโท ร.ร.อุบลวิทยาคม

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ห้องประชุมศรีอุบล ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี เป็นประธานที่ประชุม รอง ผอ.เขต ผอ.กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เพื่อเป็นเจ้าภาพเตรียมการต้อนรับคณะผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ทั่วประเทศ ที่จะเดินทางมาประชุมในระหว่างวันที่ ๗-๙ กันยายน ๒๕๕๙ ที่จังหวัดอุบลราชธานี

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมี ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี เข้าร่วมประชุม พร้อมนี้ได้แสดงความยินดีกับ ดร.สุชาติ สุวรรณวงค์ผอ.ร.ร.บ้านสร้างมิ่ง ในโอกาสรับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องพิมานทิพย์ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

นายนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ โดยมี ดร.วิชัย แสงศรีผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี พร้อม นายพิจิตร ทาทอง ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และคณะอนุกรรมการร่วมจาก ๔ หน่วยงานเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323