banner

ภารกิจผู้บริหาร

ผศ.ดร.ตรีเนตร สาระพงษ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวินัย เป็นประธานที่ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี (อกศจ.) ด้านวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ โดยมี ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี เป็นอนุกรรมการและเลขานุการเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการประชุมจัดทำแผนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมเชื่อมโยงบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในภาพรวมของจังหวัด โดย ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ. อุบลราชธานี และคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

ผศ.ดร.อารี หลวงนา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นประธานที่ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี (อกศจ.) ด้านที่ ๒ ด้านวิทยฐานะหรือสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ โดย ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี เป็นเลขานุการที่ประชุม เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดงาน Thailand STEM Festival 2016 พร้อมบรรยายพิเศษและเยี่ยมชมนิทรรศการ  โดย ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ศูนย์สะเต็มศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ร.ร.เบ็ญจะมะมหาราช อ.เมืองอุบลราชธานี

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๑๕ น. นายวิชัย ภารการ รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต พร้อมมอบนโยบาย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติหน้าที่ในทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ 

นายเฉลียว มนัส รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมีคณะศึกษานิเทศก์ร่วมเป็นเกียรติในพิธี เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต

ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 13 ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายการศึกษาและแนวทางการบริหารจัดการเรียนการสอน ที่สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น โดยมี นายประหยัด ไขแสง นายชาญณรงค์ ผาสุขมูล นายเฉลียว มนัส รอง ผอ.เขต น.ส.ประคองขวัญ สัมพะวงศ์ ผอ.กลุ่มนโยบายฯ นายพิจิตร ทาทอง ผอ.กลุ่มนิเทศฯ คณะศึกษานิเทศก์ พร้อม ว่าที่ ร.ต.อุดม  ร่วมรักษ์ ผอ.ร.ร.บ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) ครู-นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ร.ร.บ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) เครือข่ายสถานศึกษาเมือง ๔ อ.เมืองอุบลราชธานี

 วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมศรีอุบล ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ. อุบลราชธานี เป็นประธานที่ประชุมรอง ผอ.เขต ผอ.กลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอโครงการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และเตรียมรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร) พร้อมทั้งเน้นย้ำให้บุคลากรทุกคนไปออกเสียงประชามติ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙  ให้จงได้

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323