banner

ภารกิจผู้บริหาร

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ต้อนรับ ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสรับการตรวจราชการ กรณีปกติ ครั้งที่ 1/2559 ของโรงเรียนเอกชน โดยมี นายบำรุง แก้วจันดี ประธานคณะกรรมการประสานงานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวชนนี ริมทอง ผอ.โรงเรียนยุวทูตศึกษา พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อมบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุม เสวนารับฟังความคิดเห็นเรื่องความเคลื่อนไหวและกรอบแนวคิดการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ โดย นายยืนยง จิรัฏฐิติกาล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ในคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ณ ห้องประชุมราชธานี เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559

ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 10 นโยบายสำคัญ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 และคณะผู้บริหารการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมรับการตรวจราชการดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชธานี เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ประชุมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสพฐ. และเตรียมการรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกรู) โดยมี รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน ณ ห้องประชุมศรีอุบล เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุมการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2558 ในการนี้ ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.1 พร้อมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต พร้อมพบปะให้โอวาทข้าราชการในสังกัด ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “การป้องกันการทุจริต” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ภายใต้ชื่อเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) เรื่อง ความมีวินัยเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อสนองนโยบาย สพฐ. ในทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บริเวณหน้าห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.1 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในงานฌาปนกิจศพ นายสุรศักดิ์ พันธ์โสรี อดีตครูโรงเรียนบ้านหนองสร้างหมากแข้ง โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ญาติพี่น้อง ร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย ณ เมรุวัดป่าแสนอุดม เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559

นายเฉลียว มนัส นายเธียนไท คำล้าน รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อมคณะบุคลากร สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม นายสุรศักดิ์ พันธ์โสรี อดีตครูโรงเรียนบ้านหนองสร้างหมากแข้ง ณ ศาลาบำเพ็ญกุศล วัดป่าแสนอุดม เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 (ขอบคุณภาพ : จากกลุ่มไลน์ สพป.อุบลราชธานี เขต 1)

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323