Warning: file_put_contents(/home/ubn1goth/domains/ubn1.go.th/public_html/plugins/system/yt/includes/libs/minify/config.php): failed to open stream: Permission denied in /home/ubn1goth/domains/ubn1.go.th/public_html/libraries/joomla/filesystem/file.php on line 440
ภารกิจผู้บริหาร |#5CACE2

 banner

ภารกิจผู้บริหาร

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ โดย ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ ศธภ.๑๓ เป็นรองประธาน กศจ. ดร.วิชัย แสงศรี  ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี เป็นกรรมการและเลขานุการที่ประชุม เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

วันที่ ๑  สิงหาคม  ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๑๕ น. ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต พร้อมมอบนโยบาย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติหน้าที่ในทุกวันจันทร์ของสัปดาห์

นายยืนยง จิรัฏฐิติกาลกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานที่ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี (อกศจ.) ด้านการบรรจุ การแต่งตั้ง และการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ โดย ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี เป็นอนุกรรมการและเลขานุการที่ประชุม เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีอุบล

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็ง คณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน คณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.น้อย โรงเรียนสุจริตเครือข่าย ๒๐% ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมละธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  โรงเรียนสุจริต สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ประจำปี ๒๕๕๙  มีผู้บริหาร ครู ชุมชน รวมทั้งนักเรียน ๗๙ โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดอุบลราชธานี และครูแกนนำ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายสำรอง ภาระพันธ์อดีตข้าราชการครู ร.ร.ปทุมวิทยากร พร้อมให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้วายชนม์ โดยมีผู้บริหาร ครู นักเรียนและชุมชนร่วมเป็นเกียรติในพิธี เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙  ณ เมรุวัดศรีประดู่ อ.เมืองอุบลราชธานี

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ห้องประชุมศรีอุบล รศ.ดร.วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล เป็นประธานที่ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี (อกศจ.) ด้านการบรรจุ การแต่งตั้ง และการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ โดย นายยืนยง จิรัฏฐิติกาล ผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม และ ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

พันเอก ดร.ณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน จุดที่ ๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดอุบลราชธานี มี ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ. อุบลราชธานี พร้อม ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. และ ผอ.สพท.อบ.๑-๕ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรมลายทอง

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น ๒ ตึกสุนีย์ทาวเวอร์ ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ. อุบลราชธานี ร่วมแถลงข่าวกับภาคีเครือข่ายภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ ถึงความพร้อมในการจัดงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ ๘ ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๖-๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ  ตึกสุนีย์ทาวเวอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323