banner

ภารกิจผู้บริหาร

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.1 พร้อมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต พร้อมพบปะให้โอวาทข้าราชการในสังกัด ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “การป้องกันการทุจริต” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ภายใต้ชื่อเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) เรื่อง ความมีวินัยเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อสนองนโยบาย สพฐ. ในทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ ณ บริเวณหน้าห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.1 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ลัดดาวัลย์ ใจทน มารดา นางวิไลลักษณ์ จรูญโรจน์วิทย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ณ บ้านพักอำเภอวารินชำราบ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ.  เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิชาการ “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้” (Moderate Class More Knowledge) โดยมีจุดประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานการดำเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้” สู่สาธารณชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาพร้อมรับฟังข้องคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการนี้ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ด้วย ณ โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) สพป.อุบลราชธานี เขต 4 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ประชุมชี้แจงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญทุกตำแหน่ง และได้รับเกียรติจาก นายกิติศักดิ์ บุญดาว นายพรรษา ฉายกล้า ผู้แทนข้าราชการครู ใน ก.ค.ศ.เป็นวิทยากร โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมราชธานี เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559

นายณรงค์ แผ้วพลสง  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ และบุคลากร ได้เยี่ยมชมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 โดย ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อมบุคลากร ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมศรีอุบล เมื่อวันที่ 13-14 มีนาคม 2559

ดร.วิชัย แสงศรีผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ได้ดำเนินการชี้แจงประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์และผู้เกี่ยวข้องการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่1 ปี พ.ศ. 2559เพื่อให้การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ในการนี้ นายสมพงษ์ โลมะรัตน์ผู้แทนคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 13 พร้อมคณะร่วมรับฟังการชี้แจงในครั้งนี้ด้วยณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2559

ดร.พิธาน พื้นทอง ผอ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559และในการนี้ ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ได้ดำเนินการชี้แจงประชุมคณะกรรมการควบคุมสอบและผู้เกี่ยวข้อง โดยมี นางสาวพรพิมล นามวงษ์ และคณะ ผู้แทนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมรับฟังการชี้แจงในครั้งนี้ด้วย และในช่วงบ่าย คณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 13 โดย นายสมพงษ์ โลมะรัตน์ พร้อมคณะ ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2559

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ต้อนรับ ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสรับการตรวจราชการ กรณีปกติ ครั้งที่ 1/2559 ของโรงเรียนเอกชน โดยมี นายบำรุง แก้วจันดี ประธานคณะกรรมการประสานงานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวชนนี ริมทอง ผอ.โรงเรียนยุวทูตศึกษา พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323