banner

ภารกิจผู้บริหาร

นายคันฉัตร ตันเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการเปิดการแข่งขัน “กีฬาประเพณีสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี ประจำปี 2558” ในการนี้นายวิชัย ภารการ รอง สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและข้าราชการครูและบุคลาทางการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เข้าร่วมแข่งขัน และนายเฉลียว มนัส รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อมคณะ รับมอบธงกีฬาสัมพันธ์เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพในปี 2559 ต่อไป (ดาวน์โหลดภาพได้ที่นี่)

นายพีรวัฒน์ พิมพ์สอน รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ(นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร) ณ ห้องประชุมเกรียงไกร สำนักงาน กศน. จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

นายนรินทร์ ภาระศรี ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมศรีอุบล เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้อนรับ ดร.บุญชู ชลัษเฐียร พร้อมคณะติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” และลงพื้นที่ตรวจติดตามที่โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า และโรงเรียนบ้านโพนแพง เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์สอบ Pre O-NET โรงเรียนบ้านยางน้อย (พรหมวิทยา)และโรงเรียนบ้านท่าบ่อ และคณะผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ออกตรวจเยี่ยมศูนย์สอบ ทั้ง 29 ศูนย์สอบ ให้การดำเนินการสอบ Pre O-NET ครั้งที่ 2 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งดำเนินการสอบ ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2559

นายชาตรี ปุระมงคล นายพีรวัฒน์ พิมพ์สอน รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อมด้วยนายอนุชา กัลยา ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ พร้อมบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์เข้าร่วมประชุมทางไกลด้วยระบบคอนเฟอร์เรนซ์ เรื่อง ชี้แจงการจัดหาสื่อสำหรับการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ BBl (Brain based Learning) จาก สพฐ. เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชี้แจง และทำความเข้าใจ ให้กับโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมศรีอุบล เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการแจกซองข้อสอบให้กับผู้แทนโรงเรียนในการดำเนินการสอบ PreO-NET ครั้งที่ 2 ซึ่งจะดำเนินการสอบระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บริเวณด้านหน้ากลุ่มฯ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559

นายประหยัด ไขแสง รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานเพื่อชี้แจงการกรอกข้อมูลและรายงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 เพื่อให้การดำเนินการสำมะโนประชากรวัยเรียน การจัดทำแผนชั้นเรียน แผนการรับนักเรียน การรายงานผลการรับนักเรียนและการติดตามผลการเข้าเรียน เป็นไปตามนโยบายการรับนักเรียน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีการจัดตั้งเป็นศูนย์ประสานการปฏิบัติงานการจัดการศึกษาภาคบังคับและการรับนักเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ประจำเครือข่ายและประจำโรงเรียนที่อยู่ในเขตชุมชนหนาแน่น โดยมีนางลาวัลย์ฉวี ศรีงาม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นางอุณารัตน์ ลาผ่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมชี้แจงในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมศรีอุบล เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323