Warning: file_put_contents(/home/ubn1goth/domains/ubn1.go.th/public_html/plugins/system/yt/includes/libs/minify/config.php): failed to open stream: Permission denied in /home/ubn1goth/domains/ubn1.go.th/public_html/libraries/joomla/filesystem/file.php on line 440
ภารกิจผู้บริหาร |#5CACE2

 banner

ภารกิจผู้บริหาร

นายวิชัย ภารการ รอง ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “การป้องกันการทุจริต” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ภายใต้ชื่อเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) เรื่อง ความมีวินัยเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อสนองนโยบาย สพฐ. ในทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ ณ บริเวณหน้าห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.1 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ ผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาจากอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ในการตรวจสภาพ ดูแลและบำรุงรักษาจักรยานพระราชทาน ก่อนดำเนินการส่งมอบให้กับนักเรียนต่อไป เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559

ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในการดำเนินการตามโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” แก่บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่ฯ โดยมี ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 คณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาร่วมให้การต้อนรับ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการจัดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2558 แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูที่เป็นผู้แทนกรรมการในสนามสอบทั้ง 44 สนามสอบ ซึ่งจะดำเนินการสอบ ชั้น ป.6 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ชั้น ม.3 วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมี นายเฉลียว มนัส รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 คณะผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์ ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมรีเจนท์ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อมด้วย นายกิติศักดิ์ บุญดาว ผู้แทนข้าราชการครูใน ก.ค.ศ. นายเสมอ  สร้อยคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมวิทยากร ได้เยี่ยมและให้กำลังใจแก่คุณครูนันทาวดี พิเนตร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ซึ่งได้ประสบอัคคีภัยไฟไหม้บ้าน เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559

นายชัชวาลย์ ไชยบุญญานุภาพ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายธัชชัย จุ้ยคลัง และนายอดิสรณ์ ประจันตะเสน สำนักงานติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.ลงพื้นที่ติดตามพัฒนาการอ่านการเขียนของ นักเรียนมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 1 จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านดอนชี บ้านเทพา บ้านด้ามพร้า และโรงเรียนปากห้วยวังนอง โดยการสังเกต การอ่านการเขียนของนักเรียน และสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังสภาพปัญหาการดำเนินงานและการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหาร ครูพร้อมแนะนำ กระตุ้นและสร้างความตระหนักการพัฒนา คุณภาพการศึกษาสนองนโยบายรัฐบาล โดยมี ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อมคณะผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 (ขอบคุณภาพ จาก ไลน์ สพป.อุบลราชธานี)

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมเพื่อวางแผนการเปิดขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา) โดยมี พระรัตนวิมล เจ้าอาวาสวัดบ้านยางน้อย เจ้าคณะอำเภอเขื่องใน พระครูสุขุมวรรโณภาส เจ้าคณะตำบลหัวดอน ผู้อำนวยการศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณ ป่าดงใหญ่วังอ้อ นายเฉลียว มนัส นายพีรวัฒน์ พิมพ์สอน นายเธียนไท คำล้าน รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นายนายสุคนธ์ สุวรรณศักดิ์สิน นายอำเภอเขื่องใน นายก่อศักดิ์ สืบเชื้อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่องใน (เจริญราษฎร์) นายศักดิ์สิทธิ์ ทวยทน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช นางสาวประคองขวัญ สัมพะวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านยางน้อย (พรหมพิทยา) เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559

ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตรวจเยี่ยมและชมนิทรรศการของโรงเรียนปทุมวิทยากร เพื่อติดตามการดำเนินงานการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน (โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET) โดยมี ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อมคณะผู้บริหาร สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นายเสมอ สร้อยคำ ผอ. โรงเรียนปทุมวิทยากร และคณะผู้บริหารโรงเรียนนำร่องตามโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 31 โรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนปทุมวิทยากร เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323