banner

ภารกิจผู้บริหาร

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” ปีการศึกษา 2561 สำหรับครูผู้สอนทุกโรงเรียน โดยมีวิทยากรจาก ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ศึกษานิเทศก์ และครูโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวมโรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ อบรมในระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เพื่อจัดทำแผน IEP,IIP และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้พัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานที่กำหนด ตาม
ความถนัด และความสนใจเป็นรายบุคคล.

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อม นายอนุชา กัลยา ผอ.กลุ่มอำนวยการ นายพิจิตร ทาทอง ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน
ในสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ โดยมี
นายอภัย สบายใจ ผอ.โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี และรอง ผอ.โรงเรียน ให้การต้อนรับ พร้อมรายงานการบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวัน ซึ่งได้มอบหมายให้ครูมีส่วนรับผิดชอบกำกับดูแล ในเรื่องของคุณภาพอาหารโดยใช้โปรแกรมThaiSchoolLunchในการจัดการให้นักเรียนได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนอย่างเพียงพอ และถูกสุขอนามัยตามหลักโภชนาการอย่างครบถ้วน เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี.

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรและเปิดอาคารเรียน โดย นายพิภพ บุญปัน ผอ.โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมให้การต้อนรับ มีผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 20 หนองช้างเตย ร่วมเป็นเกียรติในพิธี เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี.

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานที่ประชุมขับเคลื่อนนโยบาย สพฐ.สู่การปฏิบัติอย่างเร่งด่วน โดยมี รอง ผอ.สพป. ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาทั้ง 25 เครือข่าย ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมรับทราบและพร้อมขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติต่อไป เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1.

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. มอบนโยบายการรณรงค์ไม่เล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา และกำชับการจัดอาหารกลางวันที่มีคุณประโยชน์ มีคุณค่าทางโภชนาการให้กับนักเรียน ในรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”ครั้งที่ 22/2561 ที่ส่งตรงข้อมูลถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน โดย ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อม รอง ผอ.สพป. ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย บุคลากร และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมรับทราบและพร้อมขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติต่อไป เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 07.30 น. 

ห้องประชุมเกียรติอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต 1.

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อม รอง ผอ.สพป. ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ร่วมสวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต กล่าววิสัยทัศน์ และร้องเพลงมาร์ชอุบล เขต 1 จากนั้น ได้แจ้งข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมกำชับให้ รอง ผอ.เขต และศึกษานิเทศก์ ประจำเครือข่าย ได้ออกนิเทศ กำกับติดตามโครงการอาหารกลางวัน หากพบปัญหาอุปสรรค ให้รายงานเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนต่อไป เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 08.10 น. ณ บริเวณหน้าห้องประชุมราชธานี.

นายขวัญเรือน แสบงบาล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะภาษาไทย "โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทย ปี 2561" ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของรัชกาลที่ 9 และน้อมบำรุงส่งเสริมอนุรักษ์ภาษาไทย และพัฒนาส่งเสริมความสามารถและทักษาด้านภาษาไทยของผู้เรียน  รวมทั้งเผยแพร่ผลงาน โดย นายปรีชา ทาศิริ หน.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดแข่งขันในครั้งนี้ มี นางฉวีวรรณ  วะรงค์ หน.กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ เป็นผู้ดูแลโครงการฯ เพื่อหาตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษา และชั้นมัธยมศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 5 กิจกรรม ประกอบด้วย การแข่งขันกิจกรรมการคัดลายมือ การเรียบเรียงถ้อยคำ การย่อความ การแต่งคำประพันธ์ และกิจกรรมพินิจวรรณคดี เพื่อไปแข่งขันระดับประเทศต่อไป เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1. 

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 นายขวัญเรือน แสบงบาล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเข้าค่ายปฏิบัติธรรมของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 โดย ดร.สมศักดิ์ ครองยุติ ผอ.ร.ร.มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ พร้อมคณะครู ได้นำนักเรียนสายชั้น ป.6 เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน โดยใช้เวลาในการปฏิบัติธรรม 3 วัน 2 คืน ตั้งแต่วันที่ 6 - 8 มิถุนายน 2561 ณ วัดสว่างวีระวงศ์ อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี.

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323