banner

วันพุธ, 12 ตุลาคม 2559 11:58

กลุ่มบริหารงานบุคคล

เขียนโดย

กลุ่มบริหารงานบุคคล

 

ทยานนท
           นางทิยานันท์ พละไกร
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

 
     สภาวด    
           นางสุภาวดี วิริยะพันธ์
   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 
     วจตรา    
                นางวิจิตรา  สุขสาย
   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
     ประนมยงค
              นางประนมยงค์  วิจิตร
      นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
     สธาน
               นางสุธานี   วิสุงเร
      นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
    ปาณสรา
        นางปาณิสรา สิงห์ทอง
      นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 พศมย
            นางพิศมัย  สุขรักษา
      นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
   เพชรมณ
              นางเพชรมณี บุญดาว
       นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 รชสดา
           นางรัชสุดา บัวศรี
     เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
   อนงคลกษณ
      นางอนงค์ลักษณ์  เกษมทาง
     นักวิชาการศึกษาชำนาญการ     
วันพุธ, 12 ตุลาคม 2559 11:57

กลุ่มอำนวยการ

เขียนโดย

กลุ่มอำนวยการ

 
      
 

    ธนษฐา

          นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
   นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

 

    สนทราภรณ

           นางสุนทราภรณ์  บุตรอ่อน
       นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

    สมควร
       นางธัญญามาศ โคตรพัฒน์ 
     นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 

    ปวารณา   
           นางปวารณา ร้อยพิลา
      นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

   
      
   วนดา
         นางสาววนิดา อัมพันธ์
   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
    ธรรมนญ ลา
          นายธรรมนูญ  ลาผ่าน
        พนักงานบริการอัดสำเนา 
   ทพวรรณ
              นางทิพวรรณ  สมสอน
                 พนักงานพิมพ์ดีด
 
    จราพร
            นางสาวจิราพร  พุทธเลิศ
                 พนักงานพิมพ์ดีด
   กมลไชย
               นายกมลไชย  มาสุข
               พนักงานช่างไม้ ส 4
     ชาล
               นายชาลี  กุลเกษ
             พนักงานช่างไม้ ส 4
   ประจกษ
              นายประจักษ์  แสงสา
               พนักงานช่างไม้ ส 4
       พงษสถตย
          นายพงษ์สถิตย์   บุญรอดดิษฐ์
                 พนักงานช่างไม้ ส 4
   วมล
           นายวิมล  บุญทวี
         พนักงานช่างไม้ ส 4
       วฒพงษ
         นายวุฒิพงษ์  ภาษิต
         พนักงานช่างไม้ ส 4
   สพจน
        นายสุพจน์  กอดแก้ว
       พนักงานช่างไม้ ส 4
       อาฤทธ
                 นายอาฤทธิ์  นาคำ
                  ลูกจ้างชั่วคราว
         อรอมา
                นางอรอุมา  คำสุข
                 ลูกจ้างชั่วคราว
จนท
             นายจันที กุญเกษ
              ลูกจ้างชั่วคราว
  ดำรงค
       นายดำรงค์  ทองงอก
             ลูกจ้างชั่วคราว

 

 

วันพุธ, 12 ตุลาคม 2559 11:54

กลุ่มนโยบายและแผน

เขียนโดย

 กลุ่มนโยบายและแผน

               nopic           
ผอ.กลุ่มนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
 
 
  อณารตน
           นางอุณารัตน์  ลาผ่าน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

     เนตรหทย
          นางเนตรหทัย   ณรงค์แสง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
 
        พรเพญ
           นางพรเพ็ญ  ผ่องแผ้ว 
        เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  วาสนา
           นางวาสนา   มุสิกสาร 
       เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
     อมรา
          นางสาวอมรา  ทิณพัฒน์ 
       เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
          nopic             
             นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
                    ลูกจ้างชั่วคราว
 

 

 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

   อนชา
                นายอนุชา  กัลยา
    นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
  ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
กฤษณา
           นางกฤษณา กฤตาคม 
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
         สคนธ
                 นายสุคนธ์  ตังคโณบล 
          นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

สภาวด วลย
            นางสุภาวดี  วิลัย
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

   รตนา
            นางรัตนา  แก้วเนตร 
    นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ทศนย
          นางทัศนีย์   นามสละ 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
  สมณฑา
          นางสุมณฑา   วงศ์มั่น 
       เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
     

 

 

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๑๕ น. นายเฉลียว มนัส รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “การป้องกันทุจริต” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ภายใต้ชื่อเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) เรื่องความมีวินัย เพื่อสนองนโยบาย สพฐ. ในทุกวันจันทร์ของสัปดาห์.

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ห้องประชุมราชธานี ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๙-๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙  สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ร.ร.อนุบาลอุบลราชธานี ร.ร.มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ร.ร.อุบลวิทยาคม ร.ร.ปทุมวิทยากร ร.ร.บ้านท่าบ่อ และศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเปิดเวทีให้นักเรียนได้แสดงความรู้ ความสามารถ ด้านความรู้ ทักษะ ศิลปวัฒนธรรม หัตถกรรม สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อการประกอบอาชีพ และเป็นตัวแทนเข้าประกวดและแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และถวายภัตตาหารเช้า เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศล ๑๐๐ วันให้แก่ นายพิภพ ทองแดง อดีต รอง ผอ.สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เมื่อวันที่ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ บ้านเลขที่ ๑๕๒ หมู่ ๑๐ หมู่บ้านรัตนาวิลล์ ๕ ต.คำน้ำแซบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี พร้อม รอง ผอ.เขต ผอ.กลุ่มและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเป็นเจ้าภาพเพื่อถวายภัตตาหารเพล พระราชธรรมโกศล (หลวงปู่สวัสดิ์ ทัสสนิโย) เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี (ธ) เจ้าอาวาสวัดพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ (วัดใต้เทิง) และพระภิกษุ-สามเณร ตามโครงการทำบุญ ๙ วัด ในเทศกาลเข้าพรรษา เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ (วัดใต้เทิง) อ.เมืองอุบลราชธานี

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปการดำเนินงานของเขตพื้นที่ ในโอกาสที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น  ส่งนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มาฝึกประสบการณ์ที่เขต โดยมี รอง ผอ.เขต และผอ.กลุ่ม ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานที่ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ด้านวิทยฐานะหรือสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ โดย ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี เป็นอนุกรรมการและเลขานุการที่ประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

หน้าที่ 10 จาก 25

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323