banner

นายนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานที่ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เพื่อดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาและกลั่นกรองงานให้แก่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี โดย ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี เป็นเลขานุการที่ประชุม เมื่อวันที่  ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล “สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๖๐” (ประเทศไทย)เพื่อสรรหาครูที่สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา โดย ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี เป็นเลขานุการที่ประชุม เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณาจัดสรรอัตราตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ให้สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.และสภาพบริบทของเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุม DOC อาคาร สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ โดย  ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี พร้อมศึกษานิเทศก์ และครูที่ทำการสอนภาษาอังกฤษทุกโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมรับฟังนโยบายและประชุมปฏิบัติการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอน เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมเกียรติอุบล นายชาตรี ปุระมงคล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ. สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นประธานอบรมพัฒนาครูบรรจุใหม่ โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๕๙ จำนวน ๑๑ ราย สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ โดยจัดอบรมในระหว่างวันที่ ๒๖-๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙

วันพฤหัสบดี, 27 ตุลาคม 2559 13:42

รอง ผอ.สพป.อบ.1

เขียนโดย

รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1


                nopic
                      นายสาญัณห์ รัตนโสภา
        รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 
     
               nopic
                   นายเข็มพรชัย ทองน้อย
       รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 
     
                tieantai
                     นายเธียนไท คำล้าน
          รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 
     
               wisad
                     นายวิเศษ ปากหวาน
        รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 

พลโท มนัส หนูวัฒนา อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็นประธานที่ประชุมคณะทำงานเพื่อจัดเตรียมข้อมูลองค์ประกอบที่ ๑ ประเมินวิสัยทัศน์และความเป็นผู้นำ ของผู้ขอย้ายสายงานบริหารสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ โดย ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี เป็นคณะทำงานและเลขานุการที่ประชุม เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ 

ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๓ เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี (กศจ.) ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ โดย ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ปฏิบัติหน้าที่ รอง ศธจ.อุบลราชธานี เป็นกรรมการและเลขานุการที่ประชุม  เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

logo
            ดาวน์โหลดได้ที่นี้
บัญชีรายชื่อผู้บริหารสถานศึกษาที่นำเสนอวิสัยทัศน์
ผู้บริหารสถานศึกษาที่นำเสนอวิสัยทัศน์ 
    ในวันที่ 21 ตุลาคม 2559 
             
    ผู้บริหารสถานศึกษาที่นำเสนอวิสัยทัศน์ 
    ในวันที่ 22 ตุลาคม 2559
หน้าที่ 9 จาก 25

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323