banner

มติ กศจ.อุบลราชธานี ครั้งที่ 10/2559 ได่อนุมัติให้ดำเนินการบ้ายผู้บริหารสถานศึกษาโดยได้กำหนดปฏิทินดำเนินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี (กศจ.) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ โดยมี  ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๓ รองประธาน กศจ. ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี  พร้อมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่น กรรมการผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง  เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี พร้อม รอง ผอ.เขต ผอ.กลุ่มและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเป็นเจ้าภาพเพื่อถวายภัตตาหารเพล พระครูอมรธรรมสโรช (ชา อมโร) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหนองบัว และพระภิกษุ-สามเณร ตามโครงการทำบุญ ๙ วัด ในเทศกาลเข้าพรรษา เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ โรงฉัน วัดพระธาตุหนองบัว อ.เมืองอุบลราชธานี

วันพฤหัสบดี, 13 ตุลาคม 2559 15:31

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ

เขียนโดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ

  อณารตน
         นางอุณารัตน์    ลาผ่าน 
 

 

 

วันพฤหัสบดี, 13 ตุลาคม 2559 13:42

ข้อมูลสารสนเทศ

เขียนโดย

 

              ดาวน์โหลดข้อมูลสารสนเทศ ปี 2559 

 

              ดาวน์โหลดข้อมูลสารสนเทศ ปี 2558 

 

              ดาวน์โหลดข้อมูลสารสนเทศ ปี 2557 

 

              ดาวน์โหลดข้อมูลสารสนเทศ ปี 2556 

 

              ดาวน์โหลดข้อมูลสารสนเทศ ปี 2555 

 

              ดาวน์โหลดข้อมูลสารสนเทศ ปี 2554 

 

              ดาวน์โหลดข้อมูลสารสนเทศ ปี 2553 

 

              ดาวน์โหลดข้อมูลสารสนเทศ ปี 2552 

 

              ดาวน์โหลดข้อมูลสารสนเทศ ปี 2551 

 

              ดาวน์โหลดข้อมูลสารสนเทศ ปี 2550  

 

              ดาวน์โหลดข้อมูลสารสนเทศ ปี 2549 

 

              ดาวน์โหลดข้อมูลสารสนเทศ ปี 2548  

 

              ดาวน์โหลดข้อมูลสารสนเทศ ปี 2547 

 

              ดาวน์โหลดข้อมูลสารสนเทศ ปี 2546 

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมราชธานี นายชาตรี ปุระมงคล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการเกลี่ยอัตรากำลัง
ของ
สพฐ.

วันพุธ, 12 ตุลาคม 2559 12:04

หน่วยตรวจสอบภายใน

เขียนโดย

หน่วยตรวจสอบภายใน

  นนทนา
         นางสาวนันทนา   บัพพคุต
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
         ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน
 
 พรทพย
            นางพรทิพย์   ภิญโญ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
  จนทรฉาย
        นางสาวจันทร์ฉาย   สืบวงศ์
  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 

 

กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา

        พจตร
                    นายพิจิตร ทาทอง
             ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
 
ปรชา
          นายปรีชา ทาศิริ
    ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
  จรวฒน
         นายจิรวัฒน์ สว่างวงศ์
     ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นตยา
          นางนิตยา สิงห์พันธ์         
   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
   ศรเศวต
         นางศรีเศวต จอมหงษ์       
   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ชตพนธ
    นางชุติปภา วรเดชนันทสกุล
   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
  ฉววรรณ
            นางฉวีวรรณ วะรงค์           
    ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นนทนภส
          นางนันท์นภัส ปภินวัช
    ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
  วไลลกษณ
     นางวิไลลักษณ์ จรูญโรจนวิทย์
      ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
สเมธ
           นายสุเมธ มัดธนู
   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
      คณาธปญ
          นายคุณาฐิปฏ์ ยุทไธสง          
    ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
รวนนท
       นายรวินันท์ หมื่นสุข         
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
  nopic
       นายอดุลย์ศักดิ์ ศรีวิชัย         
  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ธนพร
          นางธนพร คำนวน
     ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
  ปญญา
       นายปัญญา ตรีเลิศพจน์กุล
     ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

วราพร
     นางสาววราพร ดาราศาสตร์
           ศึกษานิเทศก์

  จนตนา
          นางจินตนา ดอกพุฒ         
    ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
วชรากร
       นางสาววัชรากร  ตระการไทย
              ศึกษานิเทศก์
  ชาลน
         นางชาลินี ศิลปศาสตร์
            ศึกษานิเทศก์

 

 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

  ไพฑรย
       นายไพฑูรย์   ตระการไทย 
   นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
     ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 
 สทธพร
          นางสิทธิพร  ไขแสง 
    นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
   ธญยาภทร
       นางธันยาภัทธ์  พัชรปุณยสิทธิ์ 
     นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
 สารกา
         นางสาริกา  ชายผา 
     นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
   ลาวลยฉว
           นางลาวัลย์ฉวี  ศรีงาม 
       นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 เพญประภา
     นางสาวเพ็ญประภา  บรรเทา 
       นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
   ทศนวรรณ
       นางทัศนย์วรรณ  จันทศิลป์
        นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 ปรยา
          นางปริยา  งามโรจน์
    เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
        
  nopic
         

 

 

วันพุธ, 12 ตุลาคม 2559 11:58

กลุ่มบริหารงานบุคคล

เขียนโดย

กลุ่มบริหารงานบุคคล

 

ทยานนท
           นางทิยานันท์ พละไกร
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

 
     สภาวด    
           นางสุภาวดี วิริยะพันธ์
   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 
     วจตรา    
                นางวิจิตรา  สุขสาย
   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
     ประนมยงค
              นางประนมยงค์  วิจิตร
      นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
     สธาน
               นางสุธานี   วิสุงเร
      นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
    ปาณสรา
        นางปาณิสรา สิงห์ทอง
      นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 พศมย
            นางพิศมัย  สุขรักษา
      นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
   เพชรมณ
              นางเพชรมณี บุญดาว
       นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 รชสดา
           นางรัชสุดา บัวศรี
     เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
   อนงคลกษณ
      นางอนงค์ลักษณ์  เกษมทาง
     นักวิชาการศึกษาชำนาญการ     
หน้าที่ 10 จาก 25

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323