banner

ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล “สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๖๐” (ประเทศไทย)เพื่อสรรหาครูที่สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา โดย ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี เป็นเลขานุการที่ประชุม เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณาจัดสรรอัตราตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ให้สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.และสภาพบริบทของเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุม DOC อาคาร สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ โดย  ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี พร้อมศึกษานิเทศก์ และครูที่ทำการสอนภาษาอังกฤษทุกโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมรับฟังนโยบายและประชุมปฏิบัติการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอน เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมเกียรติอุบล นายชาตรี ปุระมงคล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ. สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นประธานอบรมพัฒนาครูบรรจุใหม่ โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๕๙ จำนวน ๑๑ ราย สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ โดยจัดอบรมในระหว่างวันที่ ๒๖-๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙

วันพฤหัสบดี, 27 ตุลาคม 2559 13:42

รอง ผอ.สพป.อบ.1

เขียนโดย

รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1


              chalaew                       
                        นายเฉลียว มนัส
        รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 
     
               chatri
                       นายชาตรี ปุระมงคล
       รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 
     
              nopic
                       นายจิตติ เสือสา
       รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 
     
                nopic
                      นายสาญัณห์ รัตนโสภา
        รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 
     
               nopic
                   นายเข็มพรชัย ทองน้อย
       รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 
     
                tieantai
                     นายเธียนไท คำล้าน
          รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 
     
               wisad
                     นายวิเศษ ปากหวาน
        รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 

พลโท มนัส หนูวัฒนา อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็นประธานที่ประชุมคณะทำงานเพื่อจัดเตรียมข้อมูลองค์ประกอบที่ ๑ ประเมินวิสัยทัศน์และความเป็นผู้นำ ของผู้ขอย้ายสายงานบริหารสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ โดย ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี เป็นคณะทำงานและเลขานุการที่ประชุม เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ 

ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๓ เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี (กศจ.) ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ โดย ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ปฏิบัติหน้าที่ รอง ศธจ.อุบลราชธานี เป็นกรรมการและเลขานุการที่ประชุม  เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

logo
            ดาวน์โหลดได้ที่นี้
บัญชีรายชื่อผู้บริหารสถานศึกษาที่นำเสนอวิสัยทัศน์
ผู้บริหารสถานศึกษาที่นำเสนอวิสัยทัศน์ 
    ในวันที่ 21 ตุลาคม 2559 
             
    ผู้บริหารสถานศึกษาที่นำเสนอวิสัยทัศน์ 
    ในวันที่ 22 ตุลาคม 2559

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี (กศจ.) ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ ก่อนดำเนินการตามระเบียบวาระ ได้ประกอบพิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๓ รองประธาน กศจ. ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี  พร้อมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

หน้าที่ 8 จาก 24

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323