banner

อุณารัตน์ ลาผ่าน

อุณารัตน์ ลาผ่าน

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

วันอาทิตย์, 31 มกราคม 2559 05:20

การปรับปรุงเวบไซต์

ขณะนี้ เวบไซต์ ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 อยู่ระหว่างปรับปรุง ถ้าหากมีข้อเสนอแนะ หรือต้องการบริการข้อมูลด้านใด โปรดกรอกแบบสอบถามหน้าเวบไซต์ เพื่อที่จะได้ข้อมูลนำไปปรับปรุงต่อไป ขอบพระคุณค่ะ

สนามสอบและปฏิทินการดำเนินการการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 สนามสอบโรงเรียอนุบาลอุบลราชธานี

นายชาญณรงค์ ผาสุขมูล รอง สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมเตรียมการดำเนินงานของ ศูนย์พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบ TEPEOnline ระดับภาค ซึ่งมีจุดที่ตั้ง ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เพื่อวางกรอบแนวทางการดำเนินการ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการให้บริการ ด้านการกำกับ ติดตาม และการสร้างแรงจูงใจ ร่วมทั้งการสนับสนุนศูนย์จังหวัดอีก 7 แห่ง โดยมี นายชาตรี ปุระมงคล รอง สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีอุบล เมื่อวันที่ 28 มกราคม 25259

ประกาศโรงเรียน บ้านวังพระวังไฮ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ก.ตำแหน่ง
ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่การสอนโครงการจ้างครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในทศวรรษที่สองโรงเรียน
แกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

วันจันทร์, 25 มกราคม 2559 00:00

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์ม   ดาวน์โหลด
 หลักเกณฑ์เบิกจ่ายค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุและสาธารณูปโภค  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
   
   

สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เรื่อง เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 9 ธันวาคม 2558

ประกาศสอบราคา อาคาร สปช. 604/45 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ (11 พฤศจิกายน 2558)

ประกาศโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

ประกาศโรงเรียนบ้านยาง เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

หน้าที่ 18 จาก 20

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323