banner

อุณารัตน์ ลาผ่าน

อุณารัตน์ ลาผ่าน

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

วันพุธ, 12 ตุลาคม 2559 11:58

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

 

ทยานนท
           นางทิยานันท์ พละไกร
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

 
     สภาวด    
           นางสุภาวดี วิริยะพันธ์
   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 
     วจตรา    
                นางวิจิตรา  สุขสาย
   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
     ประนมยงค
              นางประนมยงค์  วิจิตร
      นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
     สธาน
               นางสุธานี   วิสุงเร
      นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
    ปาณสรา
        นางปาณิสรา สิงห์ทอง
      นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 พศมย
            นางพิศมัย  สุขรักษา
      นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
   เพชรมณ
              นางเพชรมณี บุญดาว
       นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 รชสดา
           นางรัชสุดา บัวศรี
     เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
   อนงคลกษณ
      นางอนงค์ลักษณ์  เกษมทาง
     นักวิชาการศึกษาชำนาญการ     
วันพุธ, 12 ตุลาคม 2559 11:57

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มอำนวยการ

 
      
 

    ธนษฐา

          นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
   นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

 

    สนทราภรณ

           นางสุนทราภรณ์  บุตรอ่อน
       นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

    สมควร
       นางธัญญามาศ โคตรพัฒน์ 
     นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 

    ปวารณา   
           นางปวารณา ร้อยพิลา
      นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

   
      
   วนดา
         นางสาววนิดา อัมพันธ์
   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
    ธรรมนญ ลา
          นายธรรมนูญ  ลาผ่าน
        พนักงานบริการอัดสำเนา 
   ทพวรรณ
              นางทิพวรรณ  สมสอน
                 พนักงานพิมพ์ดีด
 
    จราพร
            นางสาวจิราพร  พุทธเลิศ
                 พนักงานพิมพ์ดีด
   กมลไชย
               นายกมลไชย  มาสุข
               พนักงานช่างไม้ ส 4
     ชาล
               นายชาลี  กุลเกษ
             พนักงานช่างไม้ ส 4
   ประจกษ
              นายประจักษ์  แสงสา
               พนักงานช่างไม้ ส 4
       พงษสถตย
          นายพงษ์สถิตย์   บุญรอดดิษฐ์
                 พนักงานช่างไม้ ส 4
   วมล
           นายวิมล  บุญทวี
         พนักงานช่างไม้ ส 4
       วฒพงษ
         นายวุฒิพงษ์  ภาษิต
         พนักงานช่างไม้ ส 4
   สพจน
        นายสุพจน์  กอดแก้ว
       พนักงานช่างไม้ ส 4
       อาฤทธ
                 นายอาฤทธิ์  นาคำ
                  ลูกจ้างชั่วคราว
         อรอมา
                นางอรอุมา  คำสุข
                 ลูกจ้างชั่วคราว
จนท
             นายจันที กุญเกษ
              ลูกจ้างชั่วคราว
  ดำรงค
       นายดำรงค์  ทองงอก
             ลูกจ้างชั่วคราว

 

 

วันพุธ, 12 ตุลาคม 2559 11:54

กลุ่มนโยบายและแผน

 กลุ่มนโยบายและแผน

               nopic           
ผอ.กลุ่มนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
 
 
  อณารตน
           นางอุณารัตน์  ลาผ่าน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

     เนตรหทย
          นางเนตรหทัย   ณรงค์แสง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
 
        พรเพญ
           นางพรเพ็ญ  ผ่องแผ้ว 
        เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  วาสนา
           นางวาสนา   มุสิกสาร 
       เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
     อมรา
          นางสาวอมรา  ทิณพัฒน์ 
       เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
          nopic             
             นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
                    ลูกจ้างชั่วคราว
 

 

 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

   อนชา
                นายอนุชา  กัลยา
    นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
  ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
กฤษณา
           นางกฤษณา กฤตาคม 
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
         สคนธ
                 นายสุคนธ์  ตังคโณบล 
          นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

สภาวด วลย
            นางสุภาวดี  วิลัย
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

   รตนา
            นางรัตนา  แก้วเนตร 
    นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ทศนย
          นางทัศนีย์   นามสละ 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
  สมณฑา
          นางสุมณฑา   วงศ์มั่น 
       เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
     

 

 

ประกาศ สพป.อบ.1 เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารที่ราชพัสดุ

ประกาศ กศจ.อุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 ในหน่วยงานการศึกษา ศธจ.อุบลราชธานี

ประกาศ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เรื่อง เรียกสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

หน้าที่ 8 จาก 19

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323