banner

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

วิสัยทัศน์ (Vision)

                 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคุณภาพ ระดับมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย อย่างมีความสุข และความพอเพียง ลุ่มน้ำ มูล ชี เซ    

พันธกิจ (Mission)
                1. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
                2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
                3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วม และเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษาและบูรณาการการจัดการศึกษา
                4. เสริมสร้างศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบและสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน
                5. ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา ให้บริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
                6. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต ในลุ่มน้ำ มูล ชี เซ โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 เป้าประสงค์ (Goal)

             1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และเสมอภาคตรงตามศักยภาพ

              2. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์    มีสมรรถนะ และทักษะการเรียนรู้เหมาะสมตามวัย

             3. ผู้เรียนอ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขเป็น โดยใช้ทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต                        

             4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะตามสายงานและมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์

             5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน     ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากลอย่างมีประสิทธิภาพ

             6. มีการทำงานแบบการบูรณาการความร่วมมือ เครือข่ายการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมจาก     ทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา การกระจายอำนาจ และความรับผิดชอบสู่สถานศึกษา

             7. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา พัฒนาสื่อเทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศ   เพื่อการบริหารจัดการศึกษา การจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ

             8. สำนักงานเขตพื้นที่และสถานศึกษา มีงานวิจัยที่สามารถนำผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

 

กลยุทธ์ Strategy

             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร เป้าประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องนโยบายด้านการศึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานด้านการศึกษา ให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้กำหนด กลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ดังต่อไปนี้

กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร (Values ​​and corporate culture)

UBON1 L SMART D

U : Unity   ความเป็นเอกภาพ                         B :  Balance    ความสมดุล               
O : Opotunity   
ความเป็นต้นแบบเป็นแบบอย่าง N : Network   การสร้างเครือข่าย     
1 :  1 power  ความเป็นเลิศ                           L :  Love  รู้รักสามัคคี เป็นหนึ่งเดียว               
S : Smile    
ยิ้มแย้มแจ่มใส                            M :  Morality  จิตใจมีคุณธรรม            
A
 : Accountability ความรับผิดชอบ                R : Readiness    เรียนรู้สู่มาตรฐาน 
T : Transparency 
 โปร่งใส ตรวจสอบได้           D : Decentralization   การกระจายอำนาจ

               โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีหน้าที่กำกับ ประสาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้สถานศึกษาในสังกัดเป็นหน่วยปฏิบัติการในการจัดการศึกษา เพื่อให้ภารกิจดังกล่าวสามารถตอบสนองสภาพปัญหาและรองรับการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 สู่สถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 

 

 

 

 

 

 

นายขวัญเรือน แสบงบาล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ภายใต้ "เยาวชนไทยหัวใจ STRONG" โรงเรียนสุจริตเครือข่าย 70% ประจำปี 2561 ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" โรงเรียนสุจริต ร่วมกับโรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อย(หนองจานวิทยา) โดยมี นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อย(หนองจานวิทยา) โรงเรียนสุจริตต้นแบบ และคณะครูเป็นวิทยากร ในการอบรมครูแกนนำ นักเรียนแกนนำ จำนวน 165 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 330 คน เพื่อฝึกทักษะกระบวนการคิด การมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ โดยมี  นายวิเศษ ปากหวาน รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม ทั้งนี้ ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้าค่ายและวิทยากรด้วย เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธาน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ “หลักสูตรการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions Electronic Filing) สำหรับข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ทั้ง 174 ราย เพื่อให้ได้รับเงินบำเหน็จบำนาญและเงินอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน สิทธิต่างๆ ในสวัสดิการอย่างต่อเนื่อง โดย นายขวัญเรือน แสบงบาล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมราชธานี.

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” ปีการศึกษา 2561 สำหรับครูผู้สอนทุกโรงเรียน โดยมีวิทยากรจาก ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ศึกษานิเทศก์ และครูโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวมโรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ อบรมในระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เพื่อจัดทำแผน IEP,IIP และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้พัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานที่กำหนด ตาม
ความถนัด และความสนใจเป็นรายบุคคล.

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อม นายอนุชา กัลยา ผอ.กลุ่มอำนวยการ นายพิจิตร ทาทอง ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน
ในสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ โดยมี
นายอภัย สบายใจ ผอ.โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี และรอง ผอ.โรงเรียน ให้การต้อนรับ พร้อมรายงานการบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวัน ซึ่งได้มอบหมายให้ครูมีส่วนรับผิดชอบกำกับดูแล ในเรื่องของคุณภาพอาหารโดยใช้โปรแกรมThaiSchoolLunchในการจัดการให้นักเรียนได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนอย่างเพียงพอ และถูกสุขอนามัยตามหลักโภชนาการอย่างครบถ้วน เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี.

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรและเปิดอาคารเรียน โดย นายพิภพ บุญปัน ผอ.โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมให้การต้อนรับ มีผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 20 หนองช้างเตย ร่วมเป็นเกียรติในพิธี เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี.

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานที่ประชุมขับเคลื่อนนโยบาย สพฐ.สู่การปฏิบัติอย่างเร่งด่วน โดยมี รอง ผอ.สพป. ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาทั้ง 25 เครือข่าย ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมรับทราบและพร้อมขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติต่อไป เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1.

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. มอบนโยบายการรณรงค์ไม่เล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา และกำชับการจัดอาหารกลางวันที่มีคุณประโยชน์ มีคุณค่าทางโภชนาการให้กับนักเรียน ในรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”ครั้งที่ 22/2561 ที่ส่งตรงข้อมูลถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน โดย ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อม รอง ผอ.สพป. ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย บุคลากร และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมรับทราบและพร้อมขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติต่อไป เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 07.30 น. 

ห้องประชุมเกียรติอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต 1.

งบทดลอง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)จากระบบ GFMIS ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

ไฟร์รายละเอียด

หน้าที่ 6 จาก 38

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323