banner

วันพุธ, 12 ตุลาคม 2559 11:19

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

เขียนโดย
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

   อนชา
                นายอนุชา  กัลยา
    นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
  ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
กฤษณา
           นางกฤษณา กฤตาคม 
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
  อรณ
             นางอรุณี เกตุฉันท์ 
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
สคนธ
         นายสุคนธ์  ตังคโณบล 
    นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
   รตนา
            นางรัตนา  แก้วเนตร 
    นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
สภาวด วลย
             นางสุภาวดี  วิลัย 
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
   ประพรศร
           นางประพรศรี  ศิลาโชติ 
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ทศนย
          นางทัศนีย์   นามสละ 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
  สมณฑา
          นางสุมณฑา   วงศ์มั่น 
       เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
    nopic
           นางสาวเอมอร  วิมลพันธ์
              ลูกจ้างชั่วคราว

 
     

 

 

อ่าน 1595 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันจันทร์, 07 พฤศจิกายน 2559 14:04
อุณารัตน์ ลาผ่าน

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ล่าสุดจาก อุณารัตน์ ลาผ่าน

บทความอื่นๆในหมวดหมู่นี้ « ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กลุ่มนโยบายและแผน »

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323