banner

วันพุธ, 12 ตุลาคม 2559 11:58

กลุ่มบริหารงานบุคคล

เขียนโดย
ให้คะแนนบทความนี้
(1 โหวต)

กลุ่มบริหารงานบุคคล

  nopic  
 ทยานนท
        นางทิยานันท์ พละไกร
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

         
 nopic
สภาวด
           นางสุภาวดี วิริยะพันธ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 
  วจตรา
           นางวิจิตรา  สุขสาย
     นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 ประนมยงค
          นางประนมยงค์  วิจิตร
      นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
  สธาน
           นางสุธานี   วิสุงเร
      นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 สมจนตนา
         นางสมจินตนา แสงภักดี
      นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
  เพชรมณ
         นางเพชรมณี บุญดาว
       นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ชชฌาณญฎ
       นางชัชฌาณัญฎ์ โสมกำสด
     นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
  nopic
      นางสาวพจนพร แก้วเนตร
    นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 รชสดา
           นางรัชสุดา บัวศรี
     เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
   ปาณสรา
        นางปาณิสรา สิงห์ทอง 
      เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เกตสดา
           นางเกตุสุดา ศรีเมือง
      เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
   

 

 

อ่าน 1852 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันจันทร์, 07 พฤศจิกายน 2559 14:31
อุณารัตน์ ลาผ่าน

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ล่าสุดจาก อุณารัตน์ ลาผ่าน

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323