banner

วันพุธ, 12 ตุลาคม 2559 11:57

กลุ่มอำนวยการ

เขียนโดย
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

กลุ่มอำนวยการ

  nopic
      
 

 นนทนา
         นางนันทนา  พายตะคุ
   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

  ธนษฐา
          นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
   นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
สมควร
       นางธัญญามาศ โคตรพัฒน์ 
     นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
   วไลพร
           นางวไลพร สารพิมพา
      นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ปวารณา
         นางปวารณา ร้อยพิลา
    นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
  สนทราภรณ
       นางสุนทราภรณ์  บุตรอ่อน
     นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
วนดา
         นางสาววนิดา อัมพันธ์
   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
 ธรรมนญ ลา
          นายธรรมนูญ  ลาผ่าน
        พนักงานบริการอัดสำเนา 
ทพวรรณ
       นางทิพวรรณ  สมสอน
           พนักงานพิมพ์ดีด
 
จราพร
       นางสาวจิราพร  พุทธเลิศ
          พนักงานพิมพ์ดีด
กมลไชย
       นายกมลไชย  มาสุข
       พนักงานช่างไม้ ส 4
  ชาล
          นายชาลี  กุลเกษ
       พนักงานช่างไม้ ส 4
ประจกษ
        นายประจักษ์  แสงสา
         พนักงานช่างไม้ ส 4
  พงษสถตย
     นายพงษ์สถิตย์   บุญรอดดิษฐ์
        พนักงานช่างไม้ ส 4
วมล
           นายวิมล  บุญทวี
         พนักงานช่างไม้ ส 4
  วฒพงษ
         นายวุฒิพงษ์  ภาษิต
         พนักงานช่างไม้ ส 4
สพจน
        นายสุพจน์  กอดแก้ว
       พนักงานช่างไม้ ส 4
  อาฤทธ
         นายอาฤทธิ์  นาคำ
            ลูกจ้างชั่วคราว
 กฤษณา
       นางสาวกฤษณา  สายแวว
             ลูกจ้างชั่วคราว
  อรอมา
       นางอรอุมา  คำสุข
          ลูกจ้างชั่วคราว
จนท
        นายจันที กุญเกษ
         ลูกจ้างชั่วคราว
  ดำรงค
       นายดำรงค์  ทองงอก
             ลูกจ้างชั่วคราว   
     

 

 

อ่าน 1909 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันจันทร์, 07 พฤศจิกายน 2559 15:54
อุณารัตน์ ลาผ่าน

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ล่าสุดจาก อุณารัตน์ ลาผ่าน

บทความอื่นๆในหมวดหมู่นี้ « กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มบริหารงานบุคคล »

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323