banner

วันศุกร์, 10 พฤศจิกายน 2560 23:03

ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย

เขียนโดย
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

 

อนชา พจตร
นายอนุชา  กัลยา
กลุ่มอำนวยการ
นายพิจิตร  ทาทอง
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
อณารตน ทยานนท
นางอุณารัตน์  ลาผ่าน
กลุ่มนโยบายและแผน
นางทิยานันท์  พละไกร
กลุ่มบริหารงานบุคคล
อนชา ไพฑรย
นายอนุชา  กัลยา 
รักษาการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นายไพฑูรย์  ตระการไทย
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นนทนา อณารตน
นางสาวนันทนา  บุพพคุต
หน่วยตรวจสอบภายใน
นางอุณารัตน์  ลาผ่าน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   
อ่าน 739 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันอังคาร, 24 เมษายน 2561 10:54
อุณารัตน์ ลาผ่าน

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323