banner

เกี่ยวกับเรา |#ffcc00

เกี่ยวกับเรา |#ffcc00 (10)

วันพฤหัสบดี, 27 ตุลาคม 2559 13:42

รอง ผอ.สพป.อบ.1

เขียนโดย

รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1


              chalaew                       
                        นายเฉลียว มนัส
        รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 
     
               chatri
                       นายชาตรี ปุระมงคล
       รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 
     
              nopic
                       นายจิตติ เสือสา
       รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 
     
                nopic
                      นายสาญัณห์ รัตนโสภา
        รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 
     
               nopic
                   นายเข็มพรชัย ทองน้อย
       รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 
     
                tieantai
                     นายเธียนไท คำล้าน
          รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 
     
               wisad
                     นายวิเศษ ปากหวาน
        รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 
วันพฤหัสบดี, 13 ตุลาคม 2559 15:31

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ

เขียนโดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ

  อณารตน
         นางอุณารัตน์    ลาผ่าน 
 

 

 

วันพุธ, 12 ตุลาคม 2559 12:04

หน่วยตรวจสอบภายใน

เขียนโดย

หน่วยตรวจสอบภายใน

  นนทนา
         นางสาวนันทนา   บัพพคุต
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
         ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน
 
 พรทพย
            นางพรทิพย์   ภิญโญ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
  จนทรฉาย
        นางสาวจันทร์ฉาย   สืบวงศ์
  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 

 

กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา

        พจตร
                    นายพิจิตร ทาทอง
             ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
 
ปรชา
          นายปรีชา ทาศิริ
    ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
  จรวฒน
         นายจิรวัฒน์ สว่างวงศ์
     ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นตยา
          นางนิตยา สิงห์พันธ์         
   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
   ศรเศวต
         นางศรีเศวต จอมหงษ์       
   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ชตพนธ
    นางชุติปภา วรเดชนันทสกุล
   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
  ฉววรรณ
            นางฉวีวรรณ วะรงค์           
    ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นนทนภส
          นางนันท์นภัส ปภินวัช
    ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
  วไลลกษณ
     นางวิไลลักษณ์ จรูญโรจนวิทย์
      ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
สเมธ
           นายสุเมธ มัดธนู
   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
      คณาธปญ
          นายคุณาฐิปฏ์ ยุทไธสง          
    ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
รวนนท
       นายรวินันท์ หมื่นสุข         
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
  nopic
       นายอดุลย์ศักดิ์ ศรีวิชัย         
  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ธนพร
          นางธนพร คำนวน
     ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
  ปญญา
       นายปัญญา ตรีเลิศพจน์กุล
     ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

วราพร
     นางสาววราพร ดาราศาสตร์
           ศึกษานิเทศก์

  จนตนา
          นางจินตนา ดอกพุฒ         
    ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
วชรากร
       นางสาววัชรากร  ตระการไทย
              ศึกษานิเทศก์
  ชาลน
         นางชาลินี ศิลปศาสตร์
            ศึกษานิเทศก์

 

 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

  ไพฑรย
       นายไพฑูรย์   ตระการไทย 
   นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
     ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 
 สทธพร
          นางสิทธิพร  ไขแสง 
    นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
   ธญยาภทร
       นางธันยาภัทธ์  พัชรปุณยสิทธิ์ 
     นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
 สารกา
         นางสาริกา  ชายผา 
     นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
   ลาวลยฉว
           นางลาวัลย์ฉวี  ศรีงาม 
       นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 เพญประภา
     นางสาวเพ็ญประภา  บรรเทา 
       นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
   ทศนวรรณ
       นางทัศนย์วรรณ  จันทศิลป์
        นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 ปรยา
          นางปริยา  งามโรจน์
    เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
        
  nopic
         

 

 

วันพุธ, 12 ตุลาคม 2559 11:58

กลุ่มบริหารงานบุคคล

เขียนโดย

กลุ่มบริหารงานบุคคล

 

ทยานนท
           นางทิยานันท์ พละไกร
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

 
     สภาวด    
           นางสุภาวดี วิริยะพันธ์
   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 
     วจตรา    
                นางวิจิตรา  สุขสาย
   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
     ประนมยงค
              นางประนมยงค์  วิจิตร
      นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
     สธาน
               นางสุธานี   วิสุงเร
      นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
    ปาณสรา
        นางปาณิสรา สิงห์ทอง
      นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 พศมย
            นางพิศมัย  สุขรักษา
      นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
   เพชรมณ
              นางเพชรมณี บุญดาว
       นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 รชสดา
           นางรัชสุดา บัวศรี
     เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
   อนงคลกษณ
      นางอนงค์ลักษณ์  เกษมทาง
     นักวิชาการศึกษาชำนาญการ     
วันพุธ, 12 ตุลาคม 2559 11:57

กลุ่มอำนวยการ

เขียนโดย

กลุ่มอำนวยการ

 
      
 

    ธนษฐา

          นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
   นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

 

    สนทราภรณ

           นางสุนทราภรณ์  บุตรอ่อน
       นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

    สมควร
       นางธัญญามาศ โคตรพัฒน์ 
     นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 

    ปวารณา   
           นางปวารณา ร้อยพิลา
      นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

   
      
   วนดา
         นางสาววนิดา อัมพันธ์
   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
    ธรรมนญ ลา
          นายธรรมนูญ  ลาผ่าน
        พนักงานบริการอัดสำเนา 
   ทพวรรณ
              นางทิพวรรณ  สมสอน
                 พนักงานพิมพ์ดีด
 
    จราพร
            นางสาวจิราพร  พุทธเลิศ
                 พนักงานพิมพ์ดีด
   กมลไชย
               นายกมลไชย  มาสุข
               พนักงานช่างไม้ ส 4
     ชาล
               นายชาลี  กุลเกษ
             พนักงานช่างไม้ ส 4
   ประจกษ
              นายประจักษ์  แสงสา
               พนักงานช่างไม้ ส 4
       พงษสถตย
          นายพงษ์สถิตย์   บุญรอดดิษฐ์
                 พนักงานช่างไม้ ส 4
   วมล
           นายวิมล  บุญทวี
         พนักงานช่างไม้ ส 4
       วฒพงษ
         นายวุฒิพงษ์  ภาษิต
         พนักงานช่างไม้ ส 4
   สพจน
        นายสุพจน์  กอดแก้ว
       พนักงานช่างไม้ ส 4
       อาฤทธ
                 นายอาฤทธิ์  นาคำ
                  ลูกจ้างชั่วคราว
         อรอมา
                นางอรอุมา  คำสุข
                 ลูกจ้างชั่วคราว
จนท
             นายจันที กุญเกษ
              ลูกจ้างชั่วคราว
  ดำรงค
       นายดำรงค์  ทองงอก
             ลูกจ้างชั่วคราว

 

 

วันพุธ, 12 ตุลาคม 2559 11:54

กลุ่มนโยบายและแผน

เขียนโดย

 กลุ่มนโยบายและแผน

               nopic           
ผอ.กลุ่มนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
 
 
  อณารตน
           นางอุณารัตน์  ลาผ่าน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

     เนตรหทย
          นางเนตรหทัย   ณรงค์แสง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
 
        พรเพญ
           นางพรเพ็ญ  ผ่องแผ้ว 
        เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  วาสนา
           นางวาสนา   มุสิกสาร 
       เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
     อมรา
          นางสาวอมรา  ทิณพัฒน์ 
       เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
          nopic             
             นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
                    ลูกจ้างชั่วคราว
 

 

 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

   อนชา
                นายอนุชา  กัลยา
    นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
  ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
กฤษณา
           นางกฤษณา กฤตาคม 
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
         สคนธ
                 นายสุคนธ์  ตังคโณบล 
          นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

สภาวด วลย
            นางสุภาวดี  วิลัย
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

   รตนา
            นางรัตนา  แก้วเนตร 
    นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ทศนย
          นางทัศนีย์   นามสละ 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
  สมณฑา
          นางสุมณฑา   วงศ์มั่น 
       เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
     

 

 

วันจันทร์, 25 มกราคม 2559 00:00

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

เขียนโดย

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์ม   ดาวน์โหลด
 หลักเกณฑ์เบิกจ่ายค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุและสาธารณูปโภค  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
   
   

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323