banner

อุณารัตน์ ลาผ่าน

อุณารัตน์ ลาผ่าน

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

logo
            ดาวน์โหลดได้ที่นี้
บัญชีรายชื่อผู้บริหารสถานศึกษาที่นำเสนอวิสัยทัศน์
ผู้บริหารสถานศึกษาที่นำเสนอวิสัยทัศน์ 
    ในวันที่ 21 ตุลาคม 2559 
             
    ผู้บริหารสถานศึกษาที่นำเสนอวิสัยทัศน์ 
    ในวันที่ 22 ตุลาคม 2559

มติ กศจ.อุบลราชธานี ครั้งที่ 10/2559 ได่อนุมัติให้ดำเนินการบ้ายผู้บริหารสถานศึกษาโดยได้กำหนดปฏิทินดำเนินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 

วันพฤหัสบดี, 13 ตุลาคม 2559 15:31

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ

  อณารตน
         นางอุณารัตน์    ลาผ่าน 
 

 

 

ระบบข้อมูลสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
กลุ่มนโยบายและแผน
โปรแกรม link ของระบบ/ ชื่อระบบ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
DMC  ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ปีการศึกษา 2561  อมรา ทิณพัฒน์                             

- ภาคเรียนที่ 1/2561 เปิดระบบ 15 พ.ค. 61 , ปฏิทินที่ สพฐ.กำหนด
- ภาคเรียนที่ 2/2561 เปิดระบบ 1 ก.ค.61  ปิดระบบ 10 พ.ย.2561

DMC   แก้ไขเลขบัตรประชาชนนักเรียน (โรงเรียนแก้ไขเองไม่ได้ สพท. แก้ไขเองไม่ได้)  อมรา ทิณพัฒน์  โรงเรียนและเขตแก้ไขไม่ได้  แจ้ง สพฐ.แก้ไขอ่านรายละเอียดแล้วส่งข้อมูลไปตามเมล์ที่ปรากฎ
DMC   ออกรหัส G สำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร  อมรา ทิณพัฒน์
 สำหรับนักเรียนที่ไม่มีข้อมูลทางทะเบียนราษฎร 
DMC   แก้ไขเลขประจำตัวนักเรียน
อมรา ทิณพัฒน์  ที่เมนู "ปรับปรุงข้อมูล" เลือก เมนู 3.1.7
DMC  ดาวน์โหลดโปรแกรมสำหรับเครื่องอ่าน Smart Card Reader
อมรา ทิณพัฒน์  ต้องโหลดโปรแกรมสำหรับอ่านบัตรประชาชน
DMC   คลิปการใช้เครื่องอ่านบัตรประชาชนของนักเรียนในระบบ DMC  ขอบคุณ : ชูชาติ  พุทธลา สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
DMC    ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ปีการศึกษา 2560  คลิกดูปฏิทิน 2560
DMC ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ปีการศึกษา 2559  ปีการศึกษา 2559
EMIS ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
- ข้อมูลพื้นฐาน
- M-Obec
- ระบบอินเทอร์เน็ต
- EFA
- เวบไซต์โรงเรียน
 อมรา ทิณพัฒน์  ปีการศึกษา 2561
B-OBEC ระบบจัดเก็บข้อมูล ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  อมรา ทิณพัฒน์  ปีการศึกษา 2561
e-MES ระบบติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการและกิจกรรม สพฐ.  วาสนา  มุสิกสาร  ภาคอีสาน
e-budget ระบบรายงานผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี  เนตรหทัย ณรงค์แสง

 ครั้งที่ 1 ตุลาคม-เมษายน ของทุกปี

 ครั้งที่ 2 เมษายน-กันยายนของทุกปี

moe-edw ระบบการรายงานนักเรียนซ้ำซ้อน ปีการศึกษา 2561  อมรา  ทิณพัฒน์ สป.กระทรวงศึกษาธิการ
กลุ่มสารสนเทศ สพฐ.  กลุ่มสารสนเทศ สพฐ.  สพฐ.
กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง  สพฐ.
    ข้อมูลสารสนเทศ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ดาวน์โหลดข้อมูลสารสนเทศ ปี 2561
ดาวน์โหลดข้อมูลสารสนเทศ ปี 2560
ดาวน์โหลดข้อมูลสารสนเทศ ปี 2559
 ดาวน์โหลดข้อมูลสารสนเทศ ปี 2558  
 ดาวน์โหลดข้อมูลสารสนเทศ ปี 2557  
 ดาวน์โหลดข้อมูลสารสนเทศ ปี 2556   
 ดาวน์โหลดข้อมูลสารสนเทศ ปี 2555  
 ดาวน์โหลดข้อมูลสารสนเทศ ปี 2554  
 ดาวน์โหลดข้อมูลสารสนเทศ ปี 2553  
ดาวน์โหลดข้อมูลสารสนเทศ ปี 2552 
ดาวน์โหลดข้อมูลสารสนเทศ ปี 2551
ดาวน์โหลดข้อมูลสารสนเท ปี 2550
ดาวน์โหลดข้อมูลสารสนเทศปี 2549  
ดาวน์โหลดข้อมูลสารสนเทศ ปี 2548
ดาวน์โหลดข้อมูลสารสนเทศ ปี 2547
ดาวน์โหลดข้อมูลสารสนเทศ ปี 2546

 

 

กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา

        พจตร
                    นายพิจิตร ทาทอง
             ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
                      ปฏิบัติหน้าที่
 
ปรชา
          นายปรีชา ทาศิริ
    ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

              ปฏิบัติหน้าที่
  จรวฒน
         นายจิรวัฒน์ สว่างวงศ์
     ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

                ปฏิบัติหน้าที่
นตยา
          นางนิตยา สิงห์พันธ์         
   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
             ปฏิบัติหน้าที่
   ศรเศวต
         นางศรีเศวต จอมหงษ์       
   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
              ปฏิบัติหน้าที่
ชตพนธ
    นางชุติปภา วรเดชนันทสกุล
   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
                 ปฏิบัติหน้าที่
  ฉววรรณ
            นางฉวีวรรณ วะรงค์           
    ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
               ปฏิบัติหน้าที่
นนทนภส
          นางนันท์นภัส ปภินวัช
    ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

            ปฏิบัติหน้าที่
  วไลลกษณ
     นางวิไลลักษณ์ จรูญโรจนวิทย์
      ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

                ปฏิบัติหน้าที่
สเมธ
           นายสุเมธ มัดธนู
   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

              ปฏิบัติหน้าที่
     
       
รวนนท
         นายรวินันท์ หมื่นสุข         
   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
             ปฏิบัติหน้าที่
  nopic
       นายอดุลย์ศักดิ์ ศรีวิชัย         
  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
             ปฏิบัติหน้าที่
ธนพร
             นางธนพร คำนวน
     ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

                 ปฏิบัติหน้าที่
  ปญญา
       นายปัญญา ตรีเลิศพจน์กุล
     ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

                ปฏิบัติหน้าที่

วราพร
     นางสาววราพร ดาราศาสตร์
           ศึกษานิเทศก์

            ปฏิบัติหน้าที่

  จนตนา
          นางจินตนา ดอกพุฒ         
    ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
                 ปฏิบัติหน้าที่
วชรากร
       นางสาววัชรากร  ตระการไทย
              ศึกษานิเทศก์
              ปฏิบัติหน้าที่
 

ชาลน
         นางชาลินี ศิลปศาสตร์
            ศึกษานิเทศก์

             ปฏิบัติหน้าที่

 

 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 

ไพฑรย
       นายไพฑูรย์   ตระการไทย 
   นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
     ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
                  ปฏิบัติหน้าที่

 
 สทธพร
          นางสิทธิพร  ไขแสง 
    นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
              ปฏิบัติหน้าที่
   ธญยาภทร
       นางธันยาภัทธ์  พัชรปุณยสิทธิ์ 
     นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
                    ปฏิบัติหน้าที่
 สารกา
         นางสาริกา  ชายผา 
     นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
             ปฏิบัติหน้าที่
   ลาวลยฉว
           นางลาวัลย์ฉวี  ศรีงาม 
       นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
                  ปฏิบัติหน้าที่
 เพญประภา
     นางสาวเพ็ญประภา  บรรเทา 
       นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
                ปฏิบัติหน้าที่
   ทศนวรรณ
       นางทัศนย์วรรณ  จันทศิลป์
        นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
                    ปฏิบัติหน้าที่
 ปรยา
          นางปริยา  งามโรจน์
    เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
                ปฏิบัติหน้าที่
        
  nopic
         

 

 

วันพุธ, 12 ตุลาคม 2559 11:58

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

 

ทยานนท
           นางทิยานันท์ พละไกร
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
               ปฏิบัติหน้าที่

 
     สภาวด    
           นางสุภาวดี วิริยะพันธ์
   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

                 ปฏิบัติหน้าที่ 
     วจตรา    
                นางวิจิตรา  สุขสาย
   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

                  ปฏิบัติหน้าที่

     ประนมยงค
              นางประนมยงค์  วิจิตร
      นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

                      ปฏิบัติหน้าที่

     สธาน
               นางสุธานี   วิสุงเร
      นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

                 ปฏิบัติหน้าที่
    ปาณสรา
        นางปาณิสรา สิงห์ทอง
      นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

               ปฏิบัติหน้าที่
 พศมย
            นางพิศมัย  สุขรักษา
      นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
                     ปฏิบัติหน้าที่
   เพชรมณ
              นางเพชรมณี บุญดาว
       นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

                  ปฏิบัติหน้าที่
  รชสดา
           นางรัชสุดา บัวศรี
     เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

                ปฏิบัติหน้าที่
   อนงคลกษณ
      นางอนงค์ลักษณ์  เกษมทาง
     นักวิชาการศึกษาชำนาญการ     
วันพุธ, 12 ตุลาคม 2559 11:57

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มอำนวยการ

 

 
      
 

    ธนษฐา

          นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
   นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

                  ปฏิบัติหน้าที่

 

    สนทราภรณ

           นางสุนทราภรณ์  บุตรอ่อน
       นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

                     ปฏิบัติหน้าที่

    สมควร
       นางธัญญามาศ โคตรพัฒน์ 
     นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
                ปฏิบัติหน้าที่
 

    ปวารณา   
           นางปวารณา ร้อยพิลา
      นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

                  ปฏิบัติหน้าที่

   
      
   วนดา
         นางสาววนิดา อัมพันธ์
   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

                 ปฏิบัติหน้าที่
 
    ธรรมนญ ลา
          นายธรรมนูญ  ลาผ่าน
        พนักงานบริการอัดสำเนา 
                  ปฏิบัติหน้าที่
   ทพวรรณ
              นางทิพวรรณ  สมสอน
                 พนักงานพิมพ์ดีด
                   ปฏิบัติหน้าที่
 
    จราพร
            นางสาวจิราพร  พุทธเลิศ
                 พนักงานพิมพ์ดีด
                    ปฏิบัติหน้าที่
   กมลไชย
               นายกมลไชย  มาสุข
               พนักงานช่างไม้ ส 4
                   ปฏิบัติหน้าที่
     ชาล
               นายชาลี  กุลเกษ
             พนักงานช่างไม้ ส 4
                 ปฏิบัติหน้าที่
   ประจกษ
              นายประจักษ์  แสงสา
               พนักงานช่างไม้ ส 4
                   ปฏิบัติหน้าที่
       พงษสถตย
          นายพงษ์สถิตย์   บุญรอดดิษฐ์
                 พนักงานช่างไม้ ส 4
                      ปฏิบัติหน้าที่
   วมล
           นายวิมล  บุญทวี
         พนักงานช่างไม้ ส 4
             ปฏิบัติหน้าที่
       วฒพงษ
         นายวุฒิพงษ์  ภาษิต
         พนักงานช่างไม้ ส 4
              ปฏิบัติหน้าที่

   สพจน
        นายสุพจน์  กอดแก้ว
       พนักงานช่างไม้ ส 4
             ปฏิบัติหน้าที่

       อาฤทธ
                 นายอาฤทธิ์  นาคำ
                  ลูกจ้างชั่วคราว
                    ปฏิบัติหน้าที่
         อรอมา
                นางอรอุมา  คำสุข
                 ลูกจ้างชั่วคราว
จนท
             นายจันที กุญเกษ
              ลูกจ้างชั่วคราว
              ปฏิบัติหน้าที่
  ดำรงค
       นายดำรงค์  ทองงอก
             ลูกจ้างชั่วคราว
              ปฏิบัติหน้าที่

 

 

วันพุธ, 12 ตุลาคม 2559 11:54

กลุ่มนโยบายและแผน

 กลุ่มนโยบายและแผน

               nopic           
ผอ.กลุ่มนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
 
 
     อณารตน
           นางอุณารัตน์  ลาผ่าน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
                 ปฏิบัติหน้าที่

       เนตรหทย
          นางเนตรหทัย   ณรงค์แสง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
                 ปฏิบัติหน้าที่
         พรเพญ
            นางพรเพ็ญ  ผ่องแผ้ว 
        เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
                    ปฏิบัติหน้าที่
     วาสนา
            นางวาสนา   มุสิกสาร 
       เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
              ปฏิบัติหน้าที่
      อมรา
          นางสาวอมรา  ทิณพัฒน์ 
       เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
                 ปฏิบัติหน้าที่
          nopic             
             นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
                    ลูกจ้างชั่วคราว
                      ปฏิบัติหน้าที่
 

 

 

หน้าที่ 10 จาก 22

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323