banner

ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์

ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายจิตติ เสือสา รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นตัวแทนรับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จากบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด โดย นายธีศิษฎ์ ทือกระโทก หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะร่วมส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาเรียนรู้ จำนวน ๑๘ ชุด  ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี พร้อม รอง ผอ.เขต ผอ.กลุ่มและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเป็นเจ้าภาพเพื่อถวายภัตตาหารเพล พระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี พระภิกษุ-สามเณร ตามโครงการทำบุญ ๙ วัด ในเทศกาลเข้าพรรษา เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ วัดมณีวนาราม (วัดป่าน้อย) อ.เมืองอุบลราชธานี

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี เป็นประธานที่ประชุมคณะดำเนินงานศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกล ระดับภูมิภาค ภาคที่ ๑๓ โดยมี นายเฉลียว มนัส รอง ผอ สพป. อุบลราชธานี เขต ๑ พร้อมคณะดำเนินงานจาก ๔ จังหวัด ๑๔ เขตพื้นที่เป็นเครือข่ายคณะทำงานเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

นายยืนยง จิรัฏฐิติกาล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ในคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เป็นประธานที่ประชุม
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี (
อกศจ.) ด้านการบรรจุ การแต่งตั้ง และการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ (เรื่องสืบเนื่อง) โดย ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี เป็นอนุกรรมการและเลขานุการที่ประชุม เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙  เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีอุบล

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ นายยืนยง จิรัฏฐิติกาล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ในคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พร้อม ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี นายชุมศักดิ์  ชุมนุม ผอ.กลุ่ม สช.นางจาฏุพัจน์  สุธรรมวิจิตร ผอ.ร.ร.ประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ น.ส.ชนนี ริมทอง นายกสมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน นายก อบต.เหล่าแดง และคณะ
ผู้บริหารร.ร.ใกล้เคียง ร่วมประกอบพิธีมอบบ้านหลังแรก สช.สานพลัง รวมน้ำใจ ชาวศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี” ให้กับ
ด.ญ.อร
เทพิณ พรมหล้า นักเรียนชั้นป.6 ร.ร.ประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ และครอบครัว  ที่บ้านท่าศิลา อ.ดอนมดแดง 

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๑๕ น. ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี
นำ
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาฝึกประสบการณ์ เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต พร้อมมอบนโยบายของ สพฐ. เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติหน้าที่ในทุกวันจันทร์ของสัปดาห์

นายยืนยง จิรัฏฐิติกาล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ในคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เป็นประธานที่ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี (อกศจ.) ด้านการบรรจุ การแต่งตั้ง และการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ โดย ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี เป็นอนุกรรมการและเลขานุการที่ประชุม เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙  เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี เป็นประธานกรรมการประเมินศักยภาพเพื่อการย้ายและหรือเปลี่ยนตำแหน่งการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา ๓๘ค(๒
) องค์ประกอบด้านที่ ๔ (ความเหมาะสมอื่น ๆ และประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ) สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี  เมื่อวันที่ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี เป็นประธานที่ประชุมดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อพิจารณาการย้ายและหรือเปลี่ยนตำแหน่ง การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ค(๒) สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี 
เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีอุบล
สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายเรื่อง วิสัยทัศน์
สู่ความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านการจัดการศึกษา 
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น อ.เมืองอุบลราชธานี

หน้าที่ 18 จาก 24

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323