banner

ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์

ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก) ตามนโยบาย สพฐ.ของ สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ โดย นายอรุณ พาชอบ ผอ.ร.ร.บ้านท่าบ่อ และคณะครูเข้าร่วมประชุมรับทราบนโยบายโดยพร้อมเพรียง เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ร.ร.บ้านท่าบ่อ อ.เมืองอุบลราชธานี

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียนใหม่ “ดอกจาน ๕๙”  โดยมี ดร.สาญัณห์ รัตนโสภา รอง ผอ.เขตประจำเครือข่าย นายธีระชัย โสมเกษตรินทร์ ผอ.ร.ร.บ้านนาดีทุ่งเจริญ คณะผู้บริหารเครือข่ายสถานศึกษาม่วงสามสิบ ๖ ครู และชาวบ้านร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๒๙ น. ณ ร.ร.บ้านนาดีทุ่งเจริญ อ.ม่วงสามสิบ

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ห้องประชุมราชธานี ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียนประชารัฐ อบรมระหว่างวันที่ ๔-๕ ตุลาคม ๒๕๕๙  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลในการบริหารจัดการ และใช้ข้อมูลเป็นแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนประชารัฐต่อไป

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี เป็นประธานประชุมการขับเคลื่อนโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก) ตามนโยบาย สพฐ.ของ สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากโควตาและวงเงินที่เหลือจากการเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) ของข้าราชการในสังกัดกลุ่มที่ ๑ และกลุ่มที่ ๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ก่อนนำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี (เพิ่มเติม) เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ 

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมราชธานี ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี เป็นประธานในการปฐมนิเทศข้าราชการครู ที่สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๙ ที่มารายงานตัวและเลือกโรงเรียน ก่อนเดินทางไปรายงานตัวที่ สพป.อบ.๒ อบ.๓ และ สพม.๒๙ .

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๑๕ น. ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต พร้อมพบปะให้โอวาทข้าราชการในสังกัดและข้าราชการครูบรรจุใหม่ ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “การป้องกันทุจริต” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ภายใต้ชื่อเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) เรื่องความมีวินัย เพื่อสนองนโยบาย สพฐ. ในทุกวันจันทร์ของสัปดาห์.

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ห้องประชุมศรีอุบล ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี เป็นประธานที่ประชุมวิทยากรและคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณธรรมของนักเรียนโดยใช้กระบวนการทางลูกเสือในโรงเรียนประชารัฐ ซึ่งกำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ โดยมี นายวิเศษ ปากหวาน รอง ผอ. สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นผู้ดูแลโครงการ

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมราชธานี ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี เป็นประธานเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือกรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนระดับปฐมวัยที่ดี (Best Practice) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรปฐมวัยได้นำเสนอและเผยแพร่ผลงานในระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี นายเฉลียว มนัส รอง สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ นายพิจิตร ทาทอง ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นกรรมการคัดเลือกผลงานที่ดีที่สุดเพื่อการต่อยอดในการนำเสนอเผยแพร่ผลงานระดับประเทศต่อไป 

ผศ.ดร.ตรีเนตร สาระพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวินัย เป็นประธานที่ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี (อกศจ.) ด้านวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ โดย ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

หน้าที่ 18 จาก 26

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323