Warning: file_put_contents(/home/ubn1goth/domains/ubn1.go.th/public_html/plugins/system/yt/includes/libs/minify/config.php): failed to open stream: Permission denied in /home/ubn1goth/domains/ubn1.go.th/public_html/libraries/joomla/filesystem/file.php on line 440
ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์

 banner

ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์

ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี พร้อม รอง ผอ.เขต ผอ.กลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทอง-พุ่มเงิน) และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙  เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี พร้อม รอง ผอ.เขต ผอ.กลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙  เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙  เวลา ๑๐.๓๐ น.ที่ห้องประชุมศรีอุบล ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี เป็นประธานที่ประชุมรอง ผอ.เขต ผอ.กลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙  เพื่อชี้แจงพร้อมมอบนโยบายในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของศึกษาธิการจังหวัด การ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ของศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี และการเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๙ ในหน่วยงานการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ สพป.อุบลราชธานี เขต

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดค่าย “เยาวชนคนดีของแผ่นดิน” ประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๖๐๐ คน เพื่อฝึกทักษะกระบวนการคิด การมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” โรงเรียนสุจริต โดยมี นายประหยัด ไขแสง นายเฉลียว มนัส รอง ผอ.สพท.นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.ร.ร.บ้านทุ่งขุนน้อยฯโรงเรียนสุจริตต้นแบบ พร้อมผู้บริหารโรงเรียนสุจริตและคณะวิทยากร ร่วมเป็นเกียรติในพิธี เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

นายนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเยี่ยมและให้กำลังใจ ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ที่มาร่วม “กิจกรรมบริจาคโลหิต ทำดีเพื่อแม่ ฉลอง ๗ รอบ มหาราชินี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ สพป.อุบลราชธานี เขต ๑” โดยมี ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี พร้อมคณะร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙  เวลา ๑๐.๐๐ น.
ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

ผศ.ดร.ตรีเนตร สาระพงษ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวินัย เป็นประธานที่ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี (อกศจ.) ด้านวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ โดยมี ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี เป็นอนุกรรมการและเลขานุการเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการประชุมจัดทำแผนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมเชื่อมโยงบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในภาพรวมของจังหวัด โดย ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ. อุบลราชธานี และคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

ผศ.ดร.อารี หลวงนา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นประธานที่ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี (อกศจ.) ด้านที่ ๒ ด้านวิทยฐานะหรือสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ โดย ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี เป็นเลขานุการที่ประชุม เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดงาน Thailand STEM Festival 2016 พร้อมบรรยายพิเศษและเยี่ยมชมนิทรรศการ  โดย ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ศูนย์สะเต็มศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ร.ร.เบ็ญจะมะมหาราช อ.เมืองอุบลราชธานี

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๑๕ น. นายวิชัย ภารการ รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต พร้อมมอบนโยบาย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติหน้าที่ในทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ 

หน้าที่ 24 จาก 26

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323