banner

ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์

ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์

นายวิเศษ ปากหวาน รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาเจ้าคุณพระเทพสุธีฯ จำนวน 21 ทุน และมอบใบประกาศและโล่ต้นแบบระดับจังหวัดโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ ปี 2559 ให้กับ นายเพ็ชรินทร์ ศรีสุธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก และ นางสาวอัมพร เกษเจริญคุณ ครูอนามัยโรงเรียน จากนั้นเป็นประธานในพิธีบายศรีสู่ขวัญ ผู้บริจาคอาคารเรียนและอาคารโดม และเป็นผู้แทนในการรับมอบอาคารเรียนและอาคารโดมบุญหลาย-ที (คุณยายบุญหลาย วงศ์สุวรรณ คุณตาที สีหะ) กับ อาจารย์สิรินีย์ บุญหมั่น อาจารย์ยุวดี – ดร.ณัฐวุฒิ อุทัยเสน และคุณผ่องจิต ขันอาสา และร่วมประกอบพิธีเปิดแพรคลุมป้าย โดย พระครูอาทร วิสุทธิมงคล เจ้าคณะตำบลเหล่าเสือโก้ก ประธานฝ่ายสงฆ์ เจิมป้ายอาคาร และเจริญพระพุทธมนต์  มีผู้นำชุมชนในท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่าย และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมเป็นเกียรติในพิธี นายเพ็ชรินทร์ ศรีสุธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก อ. เหล่าเสือโก้ก สพป.อุบลราชธานี เขต 1

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2561 ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และครูผู้สอนสายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จาก สพป.อบ.1 สพป.อบ.2 และสพป.อบ. 3 โดย ดร.สาญัณห์ รัตนโสภา รอง ผอ.สพป. อุบลราชธานี เขต 1 กล่าวรายงาน มี นายพิจิตร  ทาทอง ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ดร.เสมอ สร้อยคำ ผอ.ร.ร.ปทุมวิทยากร และครู ร.ร. ปทุมวิทยากร โรงเรียนแม่ข่ายของโครงการเป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ที่บริเวณหน้าห้องประชุมราชธานี ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อบ.1 นำ ผอ.ร.ร. รอง ผอ.สพป. ผอ.กลุ่ม  ผอ.หน่วย บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
กล่าววิสัยทัศน์ และร้องเพลง
มาร์ชอุบล เขต 1 พร้อมแจ้งข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ และเชิญชวนทุกคนให้เป็นสมาชิก @obecline2018 เพื่อรับทราบนโยบายโดยตรงจาก ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมครูตามแนวทางสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษาตอนปลาย โดย นายอภัย สบายใจ  ผอ.ร.ร.อนุบาลอุบลราชธานี หัวหน้าคณะวิทยากรพี่เลี้ยง ศูนย์ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาหลักสูตรสะเต็มศึกษาประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมครูโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ด้วยระบบทางไกล BEC Channel เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี.

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อบ.1 ได้รับมอบหมายจาก สพฐ. ให้เป็นเจ้าภาพจัดอบรมครูวิทยากรแกนนำค่าย Green School Camp : ห้องเรียนสีเขียวรักพลังงาน รุ่นที่ 5 โครงการค่ายพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโรงเรียน

สีเขียว ประจำปี 2561 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2561 มี นายสมบัติ พัฒนะวาณิชนันท์ หัวหน้ากองเสริมสร้างทัศนคติ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับและรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดค่ายอบรม เมื่อวันที 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมช้างน้อย

เขื่อนสิรินธร อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

นายขวัญเรือน แสบงบาล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิด

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพภายใน

รองรับการประเมินภายนอก มี นายปรีชา ทาศิริ หน.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อฯ

กล่าวรายงาน นายสุเมธ มัดธนู หน.กลุ่มงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

เป็นวิทยากรอบรม เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม
ราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 นายเข็มพรชัย ทองน้อย รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1

นิเทศติดตามสถานศึกษาในเครือข่ายที่รับผิดชอบ เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค

ที่อาจขึ้นในวันเปิดภาคเรียนใหม่ โดยมี นายอภัย สบายใจ ผอ.ร.ร.อุบลวิทยาคม

พร้อม นางเพ็ญนภา พุ่มทอง รอง ผอ.ร.ร. และคณะครู นำเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน

จากนั้นเดินทางไปตรวจเยี่ยมและประชุมร่วมแก้ไขปัญหากับ นายธานี ไชยรักษ์

ผอ.ร.ร.กองบินอุบลสงเคราะห์ และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานที่ประชุม

เตรียมความพร้อมในการจัดค่าย “เยาวชน...รักษ์พงไพร”

เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจำปี 2561

โดยกล่าวต้อนรับคณะวิทยากรจากภาคีเครือข่าย 13 หน่วยงาน จากนั้น

มอบนโยบายและให้แนวทางในการจัดค่ายฯ ซึ่งมี นายพิจิตร ทาทอง

ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และ นางชุติปภา วรเดชนันทสกุล ศึกษานิเทศก์

ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงรายละเอียดการจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียน

ชั้น ป.4-5 กำหนดจัดขึ้น 2 รุ่น ๆ ละ 60 คน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า

อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี โดยมีครูผู้สอนจากโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย และ

คณะทำงานเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต1

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นวิทยากรให้ความรู้สำหรับครูในโรงเรียนขยายโอกาส

จากนั้นได้มอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการ

ทำข้อสอบ(Computer-based Assessment) และยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเมินผล

ระดับนานาชาติ PISA 2018 โดยมี นายปรีชา ทาศิริ น.ส.วัชรากร ตระการไทย นางจินตนา ดอกพุฒ และ

ดร.ปัญญา ตรีเลิศพจน์กุล ซึ่งเป็นคณะวิทยากร ร่วมเป็นเกียรติในพิธี เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 

ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อม รอง ผอ.เขต ผอ.กลุ่ม และบุคลากร ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า
ข่าวโรงเรียน”และ “พุธเช้า ข่าว
สพฐ.” ครั้งที่ 16/2561 ที่ส่งตรงข้อมูลถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน เพื่อให้ผู้ชมได้รับรู้และเข้าถึงศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และในช่วง ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู พร้อมข่าวสารจาก สพฐ. ประจำวันพุธที่ 16 มีนาคม 2561 ระหว่างเวลา 07.30-09.00 น. ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต 1

หน้าที่ 6 จาก 27

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323