banner

ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์

ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี (กศจ.) ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ ก่อนดำเนินการตามระเบียบวาระ ได้ประกอบพิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๓ รองประธาน กศจ. ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี  พร้อมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี (กศจ.) ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ ก่อนดำเนินการตามระเบียบวาระ ได้ประกอบพิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๓ รองประธาน กศจ. ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี  พร้อมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี นำข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๒.๓๙ น. ณ ลานศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๑๕ น. ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี นำข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต พร้อมถวายอาลัย
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และแจ้งให้ทุกคนร่วมจัดทำโบว์ไว้ทุกข์ เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี.

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี (กศจ.) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ โดยมี  ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๓ รองประธาน กศจ. ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี  พร้อมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่น กรรมการผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง  เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี พร้อม รอง ผอ.เขต ผอ.กลุ่มและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเป็นเจ้าภาพเพื่อถวายภัตตาหารเพล พระครูอมรธรรมสโรช (ชา อมโร) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหนองบัว และพระภิกษุ-สามเณร ตามโครงการทำบุญ ๙ วัด ในเทศกาลเข้าพรรษา เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ โรงฉัน วัดพระธาตุหนองบัว อ.เมืองอุบลราชธานี

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมราชธานี นายชาตรี ปุระมงคล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการเกลี่ยอัตรากำลัง
ของ
สพฐ.

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๑๕ น. นายเฉลียว มนัส รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “การป้องกันทุจริต” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ภายใต้ชื่อเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) เรื่องความมีวินัย เพื่อสนองนโยบาย สพฐ. ในทุกวันจันทร์ของสัปดาห์.

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ห้องประชุมราชธานี ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๙-๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙  สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ร.ร.อนุบาลอุบลราชธานี ร.ร.มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ร.ร.อุบลวิทยาคม ร.ร.ปทุมวิทยากร ร.ร.บ้านท่าบ่อ และศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเปิดเวทีให้นักเรียนได้แสดงความรู้ ความสามารถ ด้านความรู้ ทักษะ ศิลปวัฒนธรรม หัตถกรรม สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อการประกอบอาชีพ และเป็นตัวแทนเข้าประกวดและแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และถวายภัตตาหารเช้า เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศล ๑๐๐ วันให้แก่ นายพิภพ ทองแดง อดีต รอง ผอ.สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เมื่อวันที่ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ บ้านเลขที่ ๑๕๒ หมู่ ๑๐ หมู่บ้านรัตนาวิลล์ ๕ ต.คำน้ำแซบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

หน้าที่ 8 จาก 18

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323