banner

ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์

ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์

นายเข็มพรชัย ทองน้อย รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ นำข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธี
วางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดย
นายสฤษดิ์ วิฑูรย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่
25 เมษายน2561 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

วันที่ 23 เมษายน 2561 ที่ห้องประชุมราชธานี ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อบ.1 เป็นประธานเปิดการประชุม ผอ.ร.ร./รอง ผอ.สพป./ผอ.กลุ่ม/ผอ.หน่วย ครั้งที่ 2/2561 และได้ลงนามความร่วมมือด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา(โครงการห้องเรียนสีเขียวและโรงเรียนสีเขียว)ของ สพฐ.ร่วมกับ กฟผ. มีนายกฤษฑวัฒน์ ผาสุข รอง ผอ.ร.ร.อนุบาลอุบลราชธานี และนายสมคิด ไกรยสิทธิ์ ผอ.ร.ร.บ้านปากห้วยวังนอง ร่วมลงนาม จากนั้นได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ นายวิเศษ ปากหวาน รอง ผอ.สพป.อบ.1 และ นางพนิดา บุตรศรี ครู ร.ร.บ้านดินดำคำไฮ ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนดีเด่น ประจำปี 2560 พร้อมกล่าวแสดงความยินดีต่อผู้ได้รับรางวัล และเชิญชวนโรงเรียนให้เข้าร่วมโครงการที่เป็นประโยชน์ให้ครบทุกโรงเรียน.

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อบ.1 นำผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาสวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณ เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต กล่าววิสัยทัศน์ และร้องเพลงมาร์ชอุบล เขต 1 พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ให้โปร่งใสและเน้นการให้บริการที่ดีต่อผู้มาติดต่อราชการ ก่อนการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำทุกต้นสัปดาห์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ณ บริเวณหน้าห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.1.

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมพร้อมมอบนโยบายการจัดการศึกษา ในการประชุมขับเคลื่อนนโยบาย สพป.อบ.4 “เขตก้าวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน” โดย นายเข็มพรชัย ทองน้อย ดร.สาญัณห์ รัตนโสภา รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อม นายอนุชา กัลยา น.ส.นันทนา  บัพพคุต นายไพฑูรย์  ตระการไทย นายพิจิตร  ทาทอง นางทิยานันท์  พละไกร นางอุณารัตน์ ลาผ่าน ผอ.กลุ่ม และผอ.หน่วย เข้ารับทราบนโยบายและความเคลื่อนไหวทางการศึกษา เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ณ โรงแรมเนวาด้าแกรนด์ คอนเวนชั่น อ.เมืองอุบลราชธานี (ขอขอบคุณ : ศิรินทิพย์ ล้ำเลิศ PR.อบ.4)

ดร.สาญัณห์ รัตนโสภา รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) โดยมี นายพิจิตร ทาทอง ผอ.กลุ่มนิเทศฯ กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุุบลราชธานี เขต 1 นำคณะผู้บริหาร ผอ.กลุ่ม และบุคลากร ร่วมทำบุญสรงน้ำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง และรดน้ำขอพร นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นางยุพาพร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และผู้อาวุโสในจังหวัด เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 17.00 น. ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมืองอุบลราชธานี

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อม รอง ผอ.เขต ผอ.สถานศึกษา ผอ.กลุ่ม และบุคลากร ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน”และ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 14/2561 ดำเนินรายการโดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. และคณะผู้บริหาร สพฐ. ที่ส่งตรงข้อมูลถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน เป็นประจำทุกวันพุธ  เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล 

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมสืบสานประเพณีปีใหม่ไทย ประจำปี 2561 “ฮักแพงแบ่งปัน เบิกบุญเบ่งบาน สงกรานต์สานใจ 2561” โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรตามประเพณีที่ดีงามของไทย เมื่อวันพุธที่ ๑๑ เมษายน 2561 เวลา 07.00 น. ณ ห้องศูนย์สุขภาพ สพป.อุบลราชธานี เขต 1

นายวิเศษ ปากหวาน รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.อนุบาลอุบลราชธานี ร่วมให้การต้อนรับ นายศุภชัย ไชยหงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอุบลราชธานี และคณะ ที่ลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ตามนโยบายมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต เพื่อตรวจติดตามการดำเนินการรับนักเรียนของสถานศึกษา เป็นการป้องปรามปัญหาการเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษาชื่อดังในจังหวัดอุบลราชธานี  เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561 ณ ร.ร.อนุบาลอุบลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

นายเข็มพรชัย ทองน้อย รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ นำ ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย พร้อมบุคลากร เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2561 โดย นายสฤษดิ์ วิฑูรย์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี วันที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.

หน้าที่ 8 จาก 27

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323