Warning: file_put_contents(/home/ubn1goth/domains/ubn1.go.th/public_html/plugins/system/yt/includes/libs/minify/config.php): failed to open stream: Permission denied in /home/ubn1goth/domains/ubn1.go.th/public_html/libraries/joomla/filesystem/file.php on line 440
ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์

 banner

ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์

ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์

วันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 15.30-16.00 น. พระครูสุขุมวรรโณภาส เจ้าคณะตำบลหัวดอน เจ้าอาวาสวัดวังอ้อ ผอ.ศูนย์พุทธธรรมพรหม      วชิรญาณป่าดงใหญ่วังอ้อ ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ นายสมมาฏฐ์ โพธิ นายอำเภอเขื่องใน พร้อม ดร.บุญฟ้า

ลิ้มวัธนา รักษาราชการ ผอ.ร.ร.บ้านยางน้อย (พรหมพิทยา) ร่วมรายการ “มองรอบทิศ” ณ สถานีโทรทัศน์ NBT เพื่อประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนในรูปแบบประจำพักนอนของโรงเรียนประชารัฐจังหวัดอุบลราชธานี (โรงเรียนบ้านยางน้อย (พรหมพิทยา)) อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี เป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ผู้ปกครองมีรายได้น้อย ให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ พัฒนาผู้เรียนให้เป็น คนดีมีคุณธรรมนำวิชาการ โดยมีรัฐบาลให้การสนับสนุนสวัสดิการ.

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อบ.1  มอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ให้โปร่งใสและเน้นการให้บริการที่ดีต่อผู้มาติดต่อราชการ หลังจากนำข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาสวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณ  เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต กล่าววิสัยทัศน์ และร้องเพลงมาร์ชอุบล เขต 1 ก่อนการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำทุกวันจันทร์ เมื่อวันที่ 26  มีนาคม 2561 ณ บริเวณหน้าห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.1.

     นายเข็มพรชัย ทองน้อย รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ นำข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต วิสัยทัศน์ และร้องเพลงมาร์ชอุบล เขต 1 ก่อนการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 08.10 น. ณ ลานหน้าห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อม รอง ผอ.เขต ผอ.กลุ่ม และบุคลากร ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน”และ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 9/2561 ที่ส่งตรงข้อมูลถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน เพื่อให้ผู้ชมได้รับรู้และเข้าถึงศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี และในช่วง ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู พร้อมข่าวสารจาก สพฐ. ประจำวันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 07.30-09.00 น. ผ่านระบบ  VDO Conference
ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต 1 

พระครูสุขุมวรรโณภาส เจ้าคณะตำบลหัวดอน เจ้าอาวาสวัดวังอ้อ ผอ.ศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณป่าดงใหญ่วังอ้อ ประธานที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรมของศูนย์เรียนรวมโรงเรียนบ้านยางน้อย (พรหมพิทยา) ในการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ที่เน้นด้านคุณธรรมนำวิชาการ และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่ผู้ปกครองมีรายได้น้อย อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ในรูปแบบประจำพักนอนในพื้นที่เขตบริการ และในจังหวัดอุบลราชธานี ให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยมี ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ดร.สาญัณห์ รัตนโสภา รอง ผอ.สพป. อุบลราชธานี เขต ๑
ผู้แทนนายอำเภอเขื่องใน ผู้นำท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เมื่อวันที่
6 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น.
ณ ศูนย์เรียนรวม
โรงเรียนบ้านยางน้อย (พรหมพิทยา) อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี. 

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อบ.1 เป็นประธานเปิดการพัฒนาระบบจัดเก็บงานทะเบียนวัดผลสถานศึกษา เพื่อข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2560 ด้วยโปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (School Mis) โดยมี
นาง
วิไลลักษณ์ จรูญโรจน์วิทย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อบ.1 และคณะเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นายทะเบียนโรงเรียน เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.1

     ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อบ.1 พร้อม รอง ผอ.เขต ผอ.กลุ่ม และบุคลากร ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน”และ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 8/2561 ที่ส่งตรงข้อมูลถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน เพื่อให้ผู้ชมได้รับรู้และเข้าถึงศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และในช่วง เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. และข่าวสารจากคณะผู้บริหาร สพฐ. ประจำวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ในช่วงเวลา 07.30-09.00 น.

     ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อบ.1 พร้อม นายเข็มพรชัย ทองน้อย ดร.สาญัณห์ รัตนโสภา รอง ผอ.เขต ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วยและบุคลากร ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน”และ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 7/2561 ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ดำเนินรายการโดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. และคณะผู้บริหาร สพฐ. ที่ส่งตรงข้อมูลถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน เป็นประจำทุกวันพุธ ในช่วงเวลา 07.30-09.00 น. ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล สพป.อบ.1

วันศุกร์, 16 กุมภาพันธ์ 2561 10:58

ผอ.สพป.อบ.1 เยี่ยมชาวค่ายผจญภัย

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อบ.1 เยี่ยมให้ขวัญกำลังใจในการจัดกิจกรรมชาวค่ายผจญภัย เดินทางไกล และอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระหว่างวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว ร.ร.บ้านหนองโนหนองดูน อ.เขื่องใน และค่ายลูกเสือ ร.ร.บ้านหนองฮาง อ.ม่วงสามสิบ

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อบ.1 พร้อม นายเข็มพรชัย ทองน้อย ดร.สาญัณห์ รัตนโสภา รอง ผอ.เขต ผอ.กลุ่ม/ผอ.หน่วย และบุคลากร ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน”และ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 6/2561 ดำเนินรายการโดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.และคณะผู้บริหาร สพฐ. ที่ส่งตรงข้อมูลถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน ในช่วงเวลา 07.30-09.00 น. เป็นประจำทุกวันพุธ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล สพป.อบ.1

หน้าที่ 8 จาก 26

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323