banner

ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์

ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์

นายเข็มพรชัย ทองน้อย รอง ผอ.สพป.อบ.1 พร้อม  ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย และบุคลากร ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน”และ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 12/2561 ที่ส่งตรงข้อมูลถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน เพื่อให้ผู้ชมได้รับรู้และเข้าถึงศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และในช่วง ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู พร้อมข่าวสารจาก สพฐ. โดย นายณรงค์ แผ้วผลสง รอง เลขาธิการ กพฐ. และ ผอ.สำนักต่าง ๆ ประจำวันพุธที่  28 มีนาคม 2561 เวลา 07.30-09.00 น. ผ่านระบบ  VDO Conference ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล สพป.อบ.1

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานสำนักงานฯ ตามนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน จากนั้นได้กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมโรงเรียนที่ได้รับโล่รางวัลต่าง ๆ ประกอบด้วย ร.ร.บ้านนาดีทุ่งเจริญร.ร.บ้านสว่างหนองเสือ ร.ร.ปทุมวิทยากร ร.ร.บ้านด้ามพร้า ร.ร.เขื่องใน(เจริญราษฎร์) และร.ร.บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา ในคราวประชุมผอ.ร.ร./ รอง ผอ.สพป./ผอ.กลุ่ม/ผอ.หน่วย ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาบูรณาการป้องกันปราบปรามบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561 โดย นายวิเศษ ปากหวาน รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อมคณะวิทยากร ร่วมให้การต้อนรับ  เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ สวนสัตว์อุบลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี

วันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 15.30-16.00 น. พระครูสุขุมวรรโณภาส เจ้าคณะตำบลหัวดอน เจ้าอาวาสวัดวังอ้อ ผอ.ศูนย์พุทธธรรมพรหม      วชิรญาณป่าดงใหญ่วังอ้อ ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ นายสมมาฏฐ์ โพธิ นายอำเภอเขื่องใน พร้อม ดร.บุญฟ้า

ลิ้มวัธนา รักษาราชการ ผอ.ร.ร.บ้านยางน้อย (พรหมพิทยา) ร่วมรายการ “มองรอบทิศ” ณ สถานีโทรทัศน์ NBT เพื่อประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนในรูปแบบประจำพักนอนของโรงเรียนประชารัฐจังหวัดอุบลราชธานี (โรงเรียนบ้านยางน้อย (พรหมพิทยา)) อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี เป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ผู้ปกครองมีรายได้น้อย ให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ พัฒนาผู้เรียนให้เป็น คนดีมีคุณธรรมนำวิชาการ โดยมีรัฐบาลให้การสนับสนุนสวัสดิการ.

วันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 15.30-16.00 น. พระครูสุขุมวรรโณภาส เจ้าคณะตำบลหัวดอน เจ้าอาวาสวัดวังอ้อ ผอ.ศูนย์พุทธธรรมพรหม      วชิรญาณป่าดงใหญ่วังอ้อ ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ นายสมมาฏฐ์ โพธิ นายอำเภอเขื่องใน พร้อม ดร.บุญฟ้า

ลิ้มวัธนา รักษาราชการ ผอ.ร.ร.บ้านยางน้อย (พรหมพิทยา) ร่วมรายการ “มองรอบทิศ” ณ สถานีโทรทัศน์ NBT เพื่อประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนในรูปแบบประจำพักนอนของโรงเรียนประชารัฐจังหวัดอุบลราชธานี (โรงเรียนบ้านยางน้อย (พรหมพิทยา)) อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี เป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ผู้ปกครองมีรายได้น้อย ให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ พัฒนาผู้เรียนให้เป็น คนดีมีคุณธรรมนำวิชาการ โดยมีรัฐบาลให้การสนับสนุนสวัสดิการ.

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อบ.1  มอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ให้โปร่งใสและเน้นการให้บริการที่ดีต่อผู้มาติดต่อราชการ หลังจากนำข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาสวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณ  เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต กล่าววิสัยทัศน์ และร้องเพลงมาร์ชอุบล เขต 1 ก่อนการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำทุกวันจันทร์ เมื่อวันที่ 26  มีนาคม 2561 ณ บริเวณหน้าห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.1.

     นายเข็มพรชัย ทองน้อย รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ นำข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต วิสัยทัศน์ และร้องเพลงมาร์ชอุบล เขต 1 ก่อนการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 08.10 น. ณ ลานหน้าห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อม รอง ผอ.เขต ผอ.กลุ่ม และบุคลากร ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน”และ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 9/2561 ที่ส่งตรงข้อมูลถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน เพื่อให้ผู้ชมได้รับรู้และเข้าถึงศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี และในช่วง ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู พร้อมข่าวสารจาก สพฐ. ประจำวันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 07.30-09.00 น. ผ่านระบบ  VDO Conference
ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต 1 

พระครูสุขุมวรรโณภาส เจ้าคณะตำบลหัวดอน เจ้าอาวาสวัดวังอ้อ ผอ.ศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณป่าดงใหญ่วังอ้อ ประธานที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรมของศูนย์เรียนรวมโรงเรียนบ้านยางน้อย (พรหมพิทยา) ในการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ที่เน้นด้านคุณธรรมนำวิชาการ และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่ผู้ปกครองมีรายได้น้อย อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ในรูปแบบประจำพักนอนในพื้นที่เขตบริการ และในจังหวัดอุบลราชธานี ให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยมี ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ดร.สาญัณห์ รัตนโสภา รอง ผอ.สพป. อุบลราชธานี เขต ๑
ผู้แทนนายอำเภอเขื่องใน ผู้นำท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เมื่อวันที่
6 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น.
ณ ศูนย์เรียนรวม
โรงเรียนบ้านยางน้อย (พรหมพิทยา) อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี. 

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อบ.1 เป็นประธานเปิดการพัฒนาระบบจัดเก็บงานทะเบียนวัดผลสถานศึกษา เพื่อข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2560 ด้วยโปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (School Mis) โดยมี
นาง
วิไลลักษณ์ จรูญโรจน์วิทย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อบ.1 และคณะเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นายทะเบียนโรงเรียน เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.1

หน้าที่ 9 จาก 27

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323