banner

ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์

ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี พร้อม รอง ผอ.เขต ผอ.กลุ่มและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเป็นเจ้าภาพเพื่อถวายภัตตาหารเพล พระราชธรรมโกศล (หลวงปู่สวัสดิ์ ทัสสนิโย) เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี (ธ) เจ้าอาวาสวัดพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ (วัดใต้เทิง) และพระภิกษุ-สามเณร ตามโครงการทำบุญ ๙ วัด ในเทศกาลเข้าพรรษา เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ (วัดใต้เทิง) อ.เมืองอุบลราชธานี

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปการดำเนินงานของเขตพื้นที่ ในโอกาสที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น  ส่งนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มาฝึกประสบการณ์ที่เขต โดยมี รอง ผอ.เขต และผอ.กลุ่ม ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานที่ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ด้านวิทยฐานะหรือสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ โดย ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี เป็นอนุกรรมการและเลขานุการที่ประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก) ตามนโยบาย สพฐ.ของ สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ โดย นายอรุณ พาชอบ ผอ.ร.ร.บ้านท่าบ่อ และคณะครูเข้าร่วมประชุมรับทราบนโยบายโดยพร้อมเพรียง เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ร.ร.บ้านท่าบ่อ อ.เมืองอุบลราชธานี

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียนใหม่ “ดอกจาน ๕๙”  โดยมี ดร.สาญัณห์ รัตนโสภา รอง ผอ.เขตประจำเครือข่าย นายธีระชัย โสมเกษตรินทร์ ผอ.ร.ร.บ้านนาดีทุ่งเจริญ คณะผู้บริหารเครือข่ายสถานศึกษาม่วงสามสิบ ๖ ครู และชาวบ้านร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๒๙ น. ณ ร.ร.บ้านนาดีทุ่งเจริญ อ.ม่วงสามสิบ

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ห้องประชุมราชธานี ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียนประชารัฐ อบรมระหว่างวันที่ ๔-๕ ตุลาคม ๒๕๕๙  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลในการบริหารจัดการ และใช้ข้อมูลเป็นแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนประชารัฐต่อไป

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี เป็นประธานประชุมการขับเคลื่อนโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก) ตามนโยบาย สพฐ.ของ สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากโควตาและวงเงินที่เหลือจากการเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) ของข้าราชการในสังกัดกลุ่มที่ ๑ และกลุ่มที่ ๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ก่อนนำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี (เพิ่มเติม) เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ 

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมราชธานี ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี เป็นประธานในการปฐมนิเทศข้าราชการครู ที่สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๙ ที่มารายงานตัวและเลือกโรงเรียน ก่อนเดินทางไปรายงานตัวที่ สพป.อบ.๒ อบ.๓ และ สพม.๒๙ .

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๑๕ น. ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต พร้อมพบปะให้โอวาทข้าราชการในสังกัดและข้าราชการครูบรรจุใหม่ ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “การป้องกันทุจริต” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ภายใต้ชื่อเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) เรื่องความมีวินัย เพื่อสนองนโยบาย สพฐ. ในทุกวันจันทร์ของสัปดาห์.

หน้าที่ 9 จาก 18

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323