banner

ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์

ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์

     ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อบ.1 พร้อม รอง ผอ.เขต ผอ.กลุ่ม และบุคลากร ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน”และ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 8/2561 ที่ส่งตรงข้อมูลถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน เพื่อให้ผู้ชมได้รับรู้และเข้าถึงศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และในช่วง เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. และข่าวสารจากคณะผู้บริหาร สพฐ. ประจำวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ในช่วงเวลา 07.30-09.00 น.

     ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อบ.1 พร้อม นายเข็มพรชัย ทองน้อย ดร.สาญัณห์ รัตนโสภา รอง ผอ.เขต ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วยและบุคลากร ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน”และ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 7/2561 ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ดำเนินรายการโดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. และคณะผู้บริหาร สพฐ. ที่ส่งตรงข้อมูลถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน เป็นประจำทุกวันพุธ ในช่วงเวลา 07.30-09.00 น. ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล สพป.อบ.1

วันศุกร์, 16 กุมภาพันธ์ 2561 10:58

ผอ.สพป.อบ.1 เยี่ยมชาวค่ายผจญภัย

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อบ.1 เยี่ยมให้ขวัญกำลังใจในการจัดกิจกรรมชาวค่ายผจญภัย เดินทางไกล และอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระหว่างวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว ร.ร.บ้านหนองโนหนองดูน อ.เขื่องใน และค่ายลูกเสือ ร.ร.บ้านหนองฮาง อ.ม่วงสามสิบ

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อบ.1 พร้อม นายเข็มพรชัย ทองน้อย ดร.สาญัณห์ รัตนโสภา รอง ผอ.เขต ผอ.กลุ่ม/ผอ.หน่วย และบุคลากร ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน”และ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 6/2561 ดำเนินรายการโดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.และคณะผู้บริหาร สพฐ. ที่ส่งตรงข้อมูลถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน ในช่วงเวลา 07.30-09.00 น. เป็นประจำทุกวันพุธ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล สพป.อบ.1

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. ดำเนินรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 5/2561 เพื่อส่งตรงข้อมูลถึงครู รู้ถึงนักเรียน
และประชาชน โดยมี นายเข็มพรชัย ทองน้อย รอง ผอ.
สพป.อบ.1 พร้อม ดร.สาญัณห์ รัตนโสภา รอง ผอ.เขต นายวิเศษ ปากหวาน
รอง ผอ.เขต ผู้บริหารสถานศึกษา ผอ.กลุ่มและบุคลากร ร่วมรับชมรายการเป็นประจำทุกวันพุธ ในช่วงเวลา 08.00-09.00 น.
ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต 1.

วันที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 08.10 น. ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ นำข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต วิสัยทัศน์ และร้องเพลง
มาร์ชอุบล 1 จากนั้น
จึงมอบเกียรติบัตร และกล่าวชื่นชมในความสามัคคีของบุคลากรในองค์กร จนสามารถปรากฎเป็นผลงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA Online ผ่านการประเมินในระดับ สูงมาก (90.70) ของประเทศ.

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานรับมอบผ้าป่า พร้อมอุปกรณ์สนามเด็กเล่นจาก พล.ต.ต.สมพจน์ ขอมปรางค์ พ.ต.อ.มงคล พรานสูงเนิน และคณะ โดยมี นายชัยชนะ ศรีมันตะ ผอ.ร.ร.บ้านหนองฮาง คณะครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561
ร.ร.บ้านหนองฮาง อ.ม่วงสามสิบ.

              ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานและประสานงานการปรับเปลี่ยนระบบอินเตอร์เน็ตของสถานศึกษาตามนโยบายของ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้จัดหาและเลือกใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่สามารถส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม และใช้งานได้ครบทุกแห่งอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใน

วันที่ 31 มีนาคม 2561 โดยมี นายวิเศษ ปากหวาน รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ พร้อม ดร.สาญัณห์ รัตนโสภา รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ และนางอุณารัตน์ ลาผ่าน ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมชี้แจงการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมราชธานี.

     วันที่8 มกราคม2561 เวลา 08.10 น. นายเข็มพรชัยทองน้อยผอ. สพป อุบลราชธานีเขต 1 นำข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาเป็นเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้ที่คุณพระกล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่หัวเรื่อง: การศึกษาเป็นสุจริตวิสัยทัศน์และร้องเพลงมาร์ชอุบลเขต 1 ก่อนการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำทุกวัน จันทร์

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อบ.1 เป็นประธานมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู -นักเรียน โดยมี ดร.สาญัณห์ รัตนโสภา นายวิเศษ ปากหวาน รอง ผอ.สพป.อบ.1 พร้อม นายพิจิตร ทาทอง น.ส.นันทนา บัพพคุต และบุคลากร ร่วมให้กำลังใจแก่นักเรียนที่มาร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 เวลา 18.30 น. ณ เวทีกลาง งานกาชาดและงานปีใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561. 

หน้าที่ 10 จาก 27

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323