banner

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อม รอง ผอ.เขต ผอ.กลุ่ม และบุคลากร ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน”และ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 9/2561 ที่ส่งตรงข้อมูลถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน เพื่อให้ผู้ชมได้รับรู้และเข้าถึงศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี และในช่วง ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู พร้อมข่าวสารจาก สพฐ. ประจำวันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 07.30-09.00 น. ผ่านระบบ  VDO Conference
ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต 1 

พระครูสุขุมวรรโณภาส เจ้าคณะตำบลหัวดอน เจ้าอาวาสวัดวังอ้อ ผอ.ศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณป่าดงใหญ่วังอ้อ ประธานที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรมของศูนย์เรียนรวมโรงเรียนบ้านยางน้อย (พรหมพิทยา) ในการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ที่เน้นด้านคุณธรรมนำวิชาการ และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่ผู้ปกครองมีรายได้น้อย อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ในรูปแบบประจำพักนอนในพื้นที่เขตบริการ และในจังหวัดอุบลราชธานี ให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยมี ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ดร.สาญัณห์ รัตนโสภา รอง ผอ.สพป. อุบลราชธานี เขต ๑
ผู้แทนนายอำเภอเขื่องใน ผู้นำท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เมื่อวันที่
6 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น.
ณ ศูนย์เรียนรวม
โรงเรียนบ้านยางน้อย (พรหมพิทยา) อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี. 

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อบ.1 เป็นประธานเปิดการพัฒนาระบบจัดเก็บงานทะเบียนวัดผลสถานศึกษา เพื่อข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2560 ด้วยโปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (School Mis) โดยมี
นาง
วิไลลักษณ์ จรูญโรจน์วิทย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อบ.1 และคณะเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นายทะเบียนโรงเรียน เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.1

     ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อบ.1 พร้อม รอง ผอ.เขต ผอ.กลุ่ม และบุคลากร ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน”และ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 8/2561 ที่ส่งตรงข้อมูลถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน เพื่อให้ผู้ชมได้รับรู้และเข้าถึงศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และในช่วง เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. และข่าวสารจากคณะผู้บริหาร สพฐ. ประจำวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ในช่วงเวลา 07.30-09.00 น.

     ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อบ.1 พร้อม นายเข็มพรชัย ทองน้อย ดร.สาญัณห์ รัตนโสภา รอง ผอ.เขต ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วยและบุคลากร ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน”และ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 7/2561 ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ดำเนินรายการโดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. และคณะผู้บริหาร สพฐ. ที่ส่งตรงข้อมูลถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน เป็นประจำทุกวันพุธ ในช่วงเวลา 07.30-09.00 น. ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล สพป.อบ.1

วันศุกร์, 16 กุมภาพันธ์ 2561 10:58

ผอ.สพป.อบ.1 เยี่ยมชาวค่ายผจญภัย

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อบ.1 เยี่ยมให้ขวัญกำลังใจในการจัดกิจกรรมชาวค่ายผจญภัย เดินทางไกล และอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระหว่างวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว ร.ร.บ้านหนองโนหนองดูน อ.เขื่องใน และค่ายลูกเสือ ร.ร.บ้านหนองฮาง อ.ม่วงสามสิบ

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อบ.1 พร้อม นายเข็มพรชัย ทองน้อย ดร.สาญัณห์ รัตนโสภา รอง ผอ.เขต ผอ.กลุ่ม/ผอ.หน่วย และบุคลากร ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน”และ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 6/2561 ดำเนินรายการโดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.และคณะผู้บริหาร สพฐ. ที่ส่งตรงข้อมูลถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน ในช่วงเวลา 07.30-09.00 น. เป็นประจำทุกวันพุธ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล สพป.อบ.1

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. ดำเนินรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 5/2561 เพื่อส่งตรงข้อมูลถึงครู รู้ถึงนักเรียน
และประชาชน โดยมี นายเข็มพรชัย ทองน้อย รอง ผอ.
สพป.อบ.1 พร้อม ดร.สาญัณห์ รัตนโสภา รอง ผอ.เขต นายวิเศษ ปากหวาน
รอง ผอ.เขต ผู้บริหารสถานศึกษา ผอ.กลุ่มและบุคลากร ร่วมรับชมรายการเป็นประจำทุกวันพุธ ในช่วงเวลา 08.00-09.00 น.
ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต 1.

วันที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 08.10 น. ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ นำข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต วิสัยทัศน์ และร้องเพลง
มาร์ชอุบล 1 จากนั้น
จึงมอบเกียรติบัตร และกล่าวชื่นชมในความสามัคคีของบุคลากรในองค์กร จนสามารถปรากฎเป็นผลงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA Online ผ่านการประเมินในระดับ สูงมาก (90.70) ของประเทศ.

23 มกราคม 2561 นายวิเศษ  ปากหวาน รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ เจ้าหน้าที่ ICT และผู้รับผิดชอบโครงการตามนโยบายและตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติการของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เข้าร่วมประชุมทางไกล (VDO Conference) แนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต 1

หน้าที่ 10 จาก 36

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323