Warning: file_put_contents(/home/ubn1goth/domains/ubn1.go.th/public_html/plugins/system/yt/includes/libs/minify/config.php): failed to open stream: Permission denied in /home/ubn1goth/domains/ubn1.go.th/public_html/libraries/joomla/filesystem/file.php on line 440
เวบกรอกข้อมูล

 banner

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๙ นายนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี และคณะกรรมการจาก สพฐ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๙ ให้ด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ณ สนามสอบ ร.ร.อนุบาลอุบลราชธานี ร.ร.อุบลวิทยาคม ร.ร.เบ็ญจะมะมหาราช และ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการตรวจ ติดตามผลการปฏิบัติงานของ ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการที่รับเงินเดือนในอันดับ คศ.๔ (เชี่ยวชาญ) รอง ผอ.สพป. ศึกษานิเทศก์ และครูช่วยราชการใน สพป. ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ 

นายนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก กรมสอบสวนคดีพิเศษ ตชด.๒๒ มณฑลทหารบกที่ ๒๒ สถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานี และสำนักงาน กสทช.เขต ๒ อุบลราชธานี ในการดำเนินการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดย ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๔ ปฏิบัติหน้าที่
รอง ศธจ.อุบลราชธานี ร่วมชี้แจง เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ 

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ. มอบนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนดีใกล้บ้าน(โรงเรียนแม่เหล็ก) ผ่านระบบ VDO Conference โดยมี ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๔ ปฏิบัติหน้าที่ รอง ศธจ.อุบลราชธานี ว่าที่ ร.ต.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๓ รอง ผอ.เขต ผอ.กลุ่มนโยบายฯ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมรับมอบนโยบาย เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายจิตติ เสือสา รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นตัวแทนรับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จากบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด โดย นายธีศิษฎ์ ทือกระโทก หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะร่วมส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาเรียนรู้ จำนวน ๑๘ ชุด  ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี พร้อม รอง ผอ.เขต ผอ.กลุ่มและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเป็นเจ้าภาพเพื่อถวายภัตตาหารเพล พระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี พระภิกษุ-สามเณร ตามโครงการทำบุญ ๙ วัด ในเทศกาลเข้าพรรษา เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ วัดมณีวนาราม (วัดป่าน้อย) อ.เมืองอุบลราชธานี

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี เป็นประธานที่ประชุมคณะดำเนินงานศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกล ระดับภูมิภาค ภาคที่ ๑๓ โดยมี นายเฉลียว มนัส รอง ผอ สพป. อุบลราชธานี เขต ๑ พร้อมคณะดำเนินงานจาก ๔ จังหวัด ๑๔ เขตพื้นที่เป็นเครือข่ายคณะทำงานเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

ประกาศ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เรื่อง เรียกสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

นายยืนยง จิรัฏฐิติกาล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ในคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เป็นประธานที่ประชุม
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี (
อกศจ.) ด้านการบรรจุ การแต่งตั้ง และการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ (เรื่องสืบเนื่อง) โดย ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี เป็นอนุกรรมการและเลขานุการที่ประชุม เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙  เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีอุบล

kru2559 table3

ประกาศ กศจ.อุบลราชธานี เรื่องแก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและไม่มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 ในหน่วยงานการศึกษา ศธจ.อุบลราชธานี  กลุ่มวิชาเคมีและกลุ่มวิชาฟิสิกส์ คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 
 
หน้าที่ 24 จาก 36

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323