banner

นายชัชวาลย์ ไชยบุญญานุภาพ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายธัชชัย จุ้ยคลัง และนายอดิสรณ์ ประจันตะเสน สำนักงานติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.ลงพื้นที่ติดตามพัฒนาการอ่านการเขียนของ นักเรียนมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 1 จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านดอนชี บ้านเทพา บ้านด้ามพร้า และโรงเรียนปากห้วยวังนอง โดยการสังเกต การอ่านการเขียนของนักเรียน และสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังสภาพปัญหาการดำเนินงานและการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหาร ครูพร้อมแนะนำ กระตุ้นและสร้างความตระหนักการพัฒนา คุณภาพการศึกษาสนองนโยบายรัฐบาล โดยมี ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อมคณะผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 (ขอบคุณภาพ จาก ไลน์ สพป.อุบลราชธานี)

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้ารการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นและมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมเพื่อวางแผนการเปิดขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา) โดยมี พระรัตนวิมล เจ้าอาวาสวัดบ้านยางน้อย เจ้าคณะอำเภอเขื่องใน พระครูสุขุมวรรโณภาส เจ้าคณะตำบลหัวดอน ผู้อำนวยการศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณ ป่าดงใหญ่วังอ้อ นายเฉลียว มนัส นายพีรวัฒน์ พิมพ์สอน นายเธียนไท คำล้าน รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นายนายสุคนธ์ สุวรรณศักดิ์สิน นายอำเภอเขื่องใน นายก่อศักดิ์ สืบเชื้อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่องใน (เจริญราษฎร์) นายศักดิ์สิทธิ์ ทวยทน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช นางสาวประคองขวัญ สัมพะวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านยางน้อย (พรหมพิทยา) เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559

ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตรวจเยี่ยมและชมนิทรรศการของโรงเรียนปทุมวิทยากร เพื่อติดตามการดำเนินงานการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน (โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET) โดยมี ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อมคณะผู้บริหาร สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นายเสมอ สร้อยคำ ผอ. โรงเรียนปทุมวิทยากร และคณะผู้บริหารโรงเรียนนำร่องตามโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 31 โรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนปทุมวิทยากร เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559

วันเสาร์, 06 กุมภาพันธ์ 2559 23:17

รายงานผลการสอบ NT ปีการศึกษา 2557

เขียนโดย

รายงานผลการสอบ NT ปีการศึกษา 2557

นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ดร.สุภาภรณ์ กิตติรัชฎานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล สพฐ. พร้อมคณะ ได้ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information Technology : DLIT ) แก่บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่ฯ โดยมี ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 คณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาร่วมให้การต้อนรับ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.สุภาภรณ์ กิตติรัชฎานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล สพฐ. คณะเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ เดินทางตรวจเยี่ยม โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information Technology : DLIT ) ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดย ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นายเฉลียว มนัส นายประหยัด ไขแสง รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นายอรรถพร สำเภา ผอ.โรงเรียนเขื่องใน (เจริญราษฎร์) ผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่าย เขื่องใน 1 ศึกษานิเทศก์และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนเขื่องใน (เจริญราษฎร์) เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมประชุมทางไกล ในการชี้แจงกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้กับการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการถ่ายทอดสดเพื่อชี้แจงกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้กับการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) โดย พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ชี้แจง นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้เกี่ยวข้องชี้แจงตอบคำถามร่วมด้วย เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559

วันอาทิตย์, 31 มกราคม 2559 05:20

การปรับปรุงเวบไซต์

เขียนโดย

ขณะนี้ เวบไซต์ ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 อยู่ระหว่างปรับปรุง ถ้าหากมีข้อเสนอแนะ หรือต้องการบริการข้อมูลด้านใด โปรดกรอกแบบสอบถามหน้าเวบไซต์ เพื่อที่จะได้ข้อมูลนำไปปรับปรุงต่อไป ขอบพระคุณค่ะ

หน้าที่ 24 จาก 26

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323