banner

นายเฉลียว มนัส นายเธียนไท คำล้าน รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อมคณะบุคลากร สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม นายสุรศักดิ์ พันธ์โสรี อดีตครูโรงเรียนบ้านหนองสร้างหมากแข้ง ณ ศาลาบำเพ็ญกุศล วัดป่าแสนอุดม เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 (ขอบคุณภาพ : จากกลุ่มไลน์ สพป.อุบลราชธานี เขต 1)

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นางสาวรุ่งนภา  นุตราวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์วิจัยการจัดการขั้นพื้นฐาน พร้อมคณะ ในการติดตามและตรวจเยี่ยมสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี โรงเรียนบ้านหนองไข่นก ในการนี้คณะผู้บริหาร สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ได้ติดตามและตรวจเยี่ยมสนามสอบทุกแห่งในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559  (ภาพเพิ่มเติมศูนย์สอบ : ขอบคุณภาพจากกลุ่มไลน์ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 คลิกที่นี่)

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อมคณะผู้บริหาร นายสุชาติ กิติโกสินทร์ ผอ.โรงเรียนบ้านท่าไห (ไหทอง) คณะคุณครู กรรมการสถานศึกษา และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมให้การช่วยเหลือ เด็กชายสมศรี อามาตย์มนตรี นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าไห (ไหทอง) ซึ่งมีความกตัญญูใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนประกอบอาชีพหาเงินเลี้ยงป้าซึ่งตาบอด เพื่อให้มีทุนใช้ในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นและมีเงินสำรองเลี้ยงชีพต่อไป ณ บ้านพักบ้านท่าไห อำเภอเขื่องใน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบโล่และทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 โดยมี นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ผู้บริหารโรงเรียนคณะครูร่วมรับมอบ ในคราวประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องพิมานทิพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานมอบจักรยานพระราชทานจาก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ให้แก่เด็กยากจนและด้อยโอกาส จำนวน 254 คัน ในพื้นที่เรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นที่ฐาน และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการในลักษณะจักรยานยืมเรียน โดยได้คัดเลือกจากครอบครัวที่มีฐานะยากจน บ้านอยู่ห่างไกลจากโรงเรียนระยะทาง 3 กิโลเมตรขึ้นไป เดินทางพื้นราบ และมีความปลอดภัยในการขี่จักรยาน โดยมี นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมราชธานี เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในงานฌาปนกิจศพ คุณแม่ลุน บุญพร้อม มารดา นายอุทัย บุญพร้อม ผอ.โรงเรียนบ้านศรีบัว โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ญาติพี่น้อง ร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย ณ เมรุวัดบ้านศรีบัว ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร   ผอ.สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจติดตามการการดำเนินงานของศูนย์ TEPE Online ระดับภาค สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อมทั้งให้แนวทางในการดำเนินงานของศูนย์ฯ เพื่อให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการให้บริการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อไป โดย นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อมคณะผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมศรีอุบล เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

นายวิเศษ  ปากหวาน รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต เป็นประธานรับมอบและให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากบริษัทยงสงวนกรุ๊ปนำโดยคุณมะลิวัลย์  ไชยสงครามและพนักงานจำนวน 15 คนได้ส่งมอบรองเท้ากีฬาแก่นักเรียน ตามโครงการวิ่งการกุศลอุบลมินิมาราธอนเพื่อจัดหารองเท้ากีฬาแก่นักเรียนในเขตทุรกันดาร "น้องอยากวิ่งต้องได้วิ่ง"  มีนักเรียนเข้ารับการส่งต่อรองเท้าครั้งนี้ จำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่     โรงเรียนบ้านเหล่าแค  โรงเรียนบ้านเหล่าคำ  โรงเรียนบ้านเป้า  โรงเรียนบ้านธรรมละ  โรงเรียนบ้านหนองมะแซวโรงเรียนบ้านดอนกลอยนากลางและโรงเรียนบ้านสร้างถ่อ  จำนวนรองเท้า 310 คู่  ณ โรงเรียนบ้านเหล่าแค เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 (ขอบคุณภาพและข่าวจาก : สมาชิกกลุ่มไลน์ผู้บริหาร สพป.อุบลราชธานี เขต 1)

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ TEPEOnline ระดับภาค เพื่อเตรียมการดำเนินงานของศูนย์ฯ ให้เป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ ทั้ง 9 ศูนย์ทั่วประเทศ โดยมี นายชาญณรงค์ ผาสุขมูล นายชาตรี ปุระมงคล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นายพิจิตร ทาทอง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีอุบล เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาระบบทางไกลในถิ่นทุรกันดาร โดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ตามพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (กศทอ.) “มัธยมผสมอาชีวะ” ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ณ ห้องประชุมศรีอุบล เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559

หน้าที่ 33 จาก 36

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323