banner

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการแจกซองข้อสอบให้กับผู้แทนโรงเรียนในการดำเนินการสอบ PreO-NET ครั้งที่ 2 ซึ่งจะดำเนินการสอบระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บริเวณด้านหน้ากลุ่มฯ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559

นายประหยัด ไขแสง รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานเพื่อชี้แจงการกรอกข้อมูลและรายงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 เพื่อให้การดำเนินการสำมะโนประชากรวัยเรียน การจัดทำแผนชั้นเรียน แผนการรับนักเรียน การรายงานผลการรับนักเรียนและการติดตามผลการเข้าเรียน เป็นไปตามนโยบายการรับนักเรียน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีการจัดตั้งเป็นศูนย์ประสานการปฏิบัติงานการจัดการศึกษาภาคบังคับและการรับนักเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ประจำเครือข่ายและประจำโรงเรียนที่อยู่ในเขตชุมชนหนาแน่น โดยมีนางลาวัลย์ฉวี ศรีงาม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นางอุณารัตน์ ลาผ่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมชี้แจงในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมศรีอุบล เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559

นายวิชัย ภารการ รอง ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “การป้องกันการทุจริต” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ภายใต้ชื่อเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) เรื่อง ความมีวินัยเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อสนองนโยบาย สพฐ. ในทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ ณ บริเวณหน้าห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.1 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ ผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาจากอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ในการตรวจสภาพ ดูแลและบำรุงรักษาจักรยานพระราชทาน ก่อนดำเนินการส่งมอบให้กับนักเรียนต่อไป เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559

ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในการดำเนินการตามโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” แก่บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่ฯ โดยมี ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 คณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาร่วมให้การต้อนรับ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการจัดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2558 แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูที่เป็นผู้แทนกรรมการในสนามสอบทั้ง 44 สนามสอบ ซึ่งจะดำเนินการสอบ ชั้น ป.6 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ชั้น ม.3 วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมี นายเฉลียว มนัส รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 คณะผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์ ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมรีเจนท์ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อมด้วย นายกิติศักดิ์ บุญดาว ผู้แทนข้าราชการครูใน ก.ค.ศ. นายเสมอ  สร้อยคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมวิทยากร ได้เยี่ยมและให้กำลังใจแก่คุณครูนันทาวดี พิเนตร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ซึ่งได้ประสบอัคคีภัยไฟไหม้บ้าน เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559

นายชัชวาลย์ ไชยบุญญานุภาพ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายธัชชัย จุ้ยคลัง และนายอดิสรณ์ ประจันตะเสน สำนักงานติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.ลงพื้นที่ติดตามพัฒนาการอ่านการเขียนของ นักเรียนมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 1 จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านดอนชี บ้านเทพา บ้านด้ามพร้า และโรงเรียนปากห้วยวังนอง โดยการสังเกต การอ่านการเขียนของนักเรียน และสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังสภาพปัญหาการดำเนินงานและการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหาร ครูพร้อมแนะนำ กระตุ้นและสร้างความตระหนักการพัฒนา คุณภาพการศึกษาสนองนโยบายรัฐบาล โดยมี ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อมคณะผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 (ขอบคุณภาพ จาก ไลน์ สพป.อุบลราชธานี)

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้ารการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นและมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมเพื่อวางแผนการเปิดขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา) โดยมี พระรัตนวิมล เจ้าอาวาสวัดบ้านยางน้อย เจ้าคณะอำเภอเขื่องใน พระครูสุขุมวรรโณภาส เจ้าคณะตำบลหัวดอน ผู้อำนวยการศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณ ป่าดงใหญ่วังอ้อ นายเฉลียว มนัส นายพีรวัฒน์ พิมพ์สอน นายเธียนไท คำล้าน รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นายนายสุคนธ์ สุวรรณศักดิ์สิน นายอำเภอเขื่องใน นายก่อศักดิ์ สืบเชื้อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่องใน (เจริญราษฎร์) นายศักดิ์สิทธิ์ ทวยทน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช นางสาวประคองขวัญ สัมพะวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านยางน้อย (พรหมพิทยา) เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559
หน้าที่ 36 จาก 38

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323