Download กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

Showing 1-17 of 17 items.
#TitleHit
1แบบฟอร์มใบนำฝากและสมุดคู่ฝาก 11781
2แบบฟอร์มใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร แบบ 72236804
3แบบใบเบิกค่ารักษาพยาบาล5984
4สัญญาการยืมเงิน5654
5แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ4414
6ใบเบิกถอน2854
7แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดเเย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าพัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ2786
8แบบอนุญาตรื้อถอนอาคารที่ราชพัสดุ1828
9เอกสารประกวดราคา764
10แบบ ปร 4 - 5 - 6 ใบสั่งจ้าง529
11แบบ ปร 4 - 5 - 6 เสนอราคา507
12แบบ ปร 4 - 5 - 6 รายงานขอจ้าง501
13แบบ ปร 4 - 5 - 6 ราคากลาง488
14การเบิกสวัสดิการการศึกษาบุตร484
15เอกสารเกี่ยวกับค่าเช่าอินเทอร์เน็ต476
16แบบฟอร์มเบิกค่าจ้างธุรการโรงเรียน420
17การเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล406
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1