เรื่องที่ประชุมประชุมผอ.เขตทุกเขต
ห้องประชุมห้องประชุมเกียรติอุบล
วันเริ่มต้นประชุม2019-09-18
เวลาเริ่ม8
วันสิ้นสุดประชุม2019-09-18
เวลาสิ้นสุด12
การอนุมัติอนุมัติ
เหตุผล