เรื่องที่ประชุมประชุมเตรียมการจัดงาน "วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ" 1 ก.ค.62
ห้องประชุมห้องประชุมศรีอุบล
วันเริ่มต้นประชุม2019-06-25
เวลาเริ่ม8
วันสิ้นสุดประชุม2019-06-25
เวลาสิ้นสุด12
การอนุมัติอนุมัติ
เหตุผล