เรื่องที่ประชุมสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา (SAR)
ห้องประชุมห้องประชุมศรีอุบล
วันเริ่มต้นประชุม2019-06-27
เวลาเริ่ม9
วันสิ้นสุดประชุม2019-06-27
เวลาสิ้นสุด17
การอนุมัติอนุมัติ
เหตุผล