เรื่องที่ประชุมคณะกรรมการทำงาน เรื่อง การประเมิน
ห้องประชุมห้องประชุมเกียรติอุบล
วันเริ่มต้นประชุม2019-06-27
เวลาเริ่ม8
วันสิ้นสุดประชุม2019-06-27
เวลาสิ้นสุด16
การอนุมัติอนุมัติ
เหตุผล