Tel. กลุ่มอำนวยการ 0864652532, Fax กลุ่มอำนวยการ 045245031, หน้าห้องผอ.เขต.045242320
Mar 22, 2019 10:13:12 PM

Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 1
Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 1

News

Showing 1-4 of 4 items.
#NameCreated At
1การประกวดครูดีในใจ ประจำปี 2562Mar 18, 2019 3:47:35 PM
2Develop website for UBN1Mar 18, 2019 10:30:45 AM
3Feb 9, 2019 11:52:31 PM
4UBN1 create new websiteFeb 9, 2019 11:47:18 PM

กลุ่มอำนวยการ

ขอเชิญข้าราชการ บุคลากร เจ้าหน้าที่ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. ในวันอาทิตย์ที่24 มีนาคม2562 เวลา 08.00-17.00 น. หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิ์

Mar 22, 2019 2:06:26 PM Administration Group นางทิพวรรณ สมสอน 3
  ขอเชิญข้าราชการ บุคลากร เจ้าหน้าที่  สพป.อุบลราชธานี เขต 1  ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. ในวันอาทิตย์ที่24 มีนาคม2562  เวลา 08.00-17.00 น. หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิ์

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กิจกรรมรณรงค์เลือกตั้ง 2562

Mar 21, 2019 3:16:34 PM Financial and Assets Administration Group นางสาวจันทร์ฉาย สืบวงศ์ 26
สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2562 วันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี - ลานทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

แจ้งการโอนเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2562 (70%)

Mar 20, 2019 1:32:54 PM Financial and Assets Administration Group นางสาวนิโลบล โยธา 33
แจ้งการโอนเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2562 (70%) คลิกเอกสารที่นี่ค่ะ คลิกเอกสารที่นี่ค่ะ

มอบอำนาจการอนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้านและอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน คำสั่ง สพฐ.ที่ 279/2562 สั่ง ณ 12 ก.พ.2562

Mar 20, 2019 11:34:16 AM Financial and Assets Administration Group นางสาวนิโลบล โยธา 19
 มอบอำนาจการอนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้านและอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน คำสั่ง สพฐ.ที่ 279/2562 สั่ง ณ 12 ก.พ.2562 คลิกเอกสารที่่นี่ค่ะ

แจ้งเวียนผลการตรวจสอบที่สำคัญของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

Mar 20, 2019 11:24:32 AM Financial and Assets Administration Group นางสาวนิโลบล โยธา 25
แจ้งเวียนผลการตรวจสอบที่สำคัญของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน คลิกหนังสือนำส่ง คลิกสิ่งที่ส่งมาด้วย1 คลิกสิ่งที่ส่งมาด้วย2

กลุ่มบริหารงานบุคคล

การซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ

Mar 18, 2019 2:34:04 PM Personnel Administration Group นางสาวเอมอร วิมลพันธ์ 31
    การซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ    โหลดเอกสารที่นี้ 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในวันที่ 1 มีนาคม 2562

Mar 19, 2019 2:44:17 PM Teacher and Education Personnel Development Group นางเพชรมณี บุญดาว 14
การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ในวันที่ 1 มีนาคม 2562 ในสังกัด เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานหรือพัฒนางานให้ครอบคลุมภารกิจทั้ง 4 ด้าน ในวันที่ 19 มีนาคม 2562 ณ ห้องปร...

การประชุมเตรียมความพร้อม การอบรม เรื่อง พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

Mar 18, 2019 2:17:34 PM Teacher and Education Personnel Development Group นางเพชรมณี บุญดาว 33
การประชุมเตรียมความพร้อม การอบรมเรื่อง"พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

สำนักงานปปช.ติดตามผลการดำเนินงานเขตสุจริตและโรงเรียนสุจริตของ สพป.อบ.1-5 และ สพม.29

Mar 18, 2019 2:47:13 PM Promotion of Educational Provision Group นางสาริกา ชายผา 20
      สำนักงานปปช.ติดตามผลการดำเนินงานเขตสุจริตและโรงเรียนสุจริตของ สพป.อบ.1-5 และ สพม.29

กลุ่มกฏหมายและคดี

ให้ความรู้ เผยแพร่กฎหมายและระเบียบของทางราชการให้คณะครูและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน

Mar 19, 2019 3:17:06 PM Legal and Litigation Group นางสาวณภาภัช กองอุ่น 23
นายวิลาศ วรรณแสง ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี ได้ออกให้ความรู้ เผยแพร่ กฎหมายและระเบียบของทางราชการให้คณะครูและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนให้มีความรู้ด้านกฎหมาย ...

สพมเขต 29 ศึกษาดูงาน การประเมิน เขต สุจริตที่กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.อบ.๑

Mar 19, 2019 3:00:45 PM Legal and Litigation Group นางสาวณภาภัช กองอุ่น 16
สพมเขต 29 นำโดยนายสมโภชน์ ขันทอง นิติกรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยคณะ ศึกษาดูงาน การประเมิน เขต สุจริตที่กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.อบ.๑ วันที่