ประเด็นตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ มี/ไม่มี แหล่งข้อมูล URL ผู้รับผิดชอบ คำอธิบาย
ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้างหน่วยงาน

โครงสร้างหน่วยงาน จะต้องมีข้อมูลการแบ่งส่วนงานภายในของหน่วยงาน

มี

https://www.ubn1.go.th/page/view?id=1

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
O2 ข้อมูลผู้บริหาร

ข้อมูลผู้บริหาร

มี

https://www.ubn1.go.th/page/view?id=13

กลุ่มบริหารงานบุคคล
O3 อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ ของ สพท. 

 
คำสั่งปฏิบัติงานของบุคลากรใน สพท.

มี

อำนาจหน้าที่ ของ สพท.  https://backend.ubn1.go.th/uploads/files/ICT/rajkitja_area.pdf
คำสั่งปฏิบัติงานของบุคลากรใน สพท. https://backend.ubn1.go.th/uploads/files/ICT/rajkitja_area.pdf

กลุ่มอำนวยการ
O4 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ  

แผนปฏิบัติการ 2562 

มี

วิสัยทัศน์  https://www.ubn1.go.th/page/view?id=14

พันธกิจ   https://www.ubn1.go.th/page/view?id=15

แผนปฏิบัติการ 2562 https://www.ubn1.go.th/post/view?id=366

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  https://www.ubn1.go.th/post/view?id=381

กลุ่มนโยบายและแผน

แผนปฏิบัติการประจำปี

O5 ข้อมูลการติดต่อ

1. หมายเลขโทรศัพท์
2. หมายเลขโทรสาร
3. ที่อยู่ ของหน่วยงาน
4. แผนที่ตั้งของหน่วยงาน

มี

1. หมายเลขโทรศัพท์   https://www.ubn1.go.th/site/index
2. หมายเลขโทรสาร    https://www.ubn1.go.th/site/index
3. ที่อยู่ ของหน่วยงาน  https://www.ubn1.go.th/site/index
4. แผนที่ตั้งของหน่วยงาน   http://data.bopp-obec.info/emis/gis_all.php?Area_CODE=3401

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1.  พระราชบัญญัติ

2.  กฎกระทรวงข้อบัญญัติ

3.  ประกาศ  ระเบียบ

 

มี

1.  พระราชบัญญัติ    https://www.ubn1.go.th/download/view?id=178

2.  กฎกระทรวงข้อบัญญัติ https://www.ubn1.go.th/download/view?id=181

3.  ประกาศ  ระเบียบ  https://www.ubn1.go.th/download/view?id=182

กลุ่มกฏหมายและคดี
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

1. ข่าวสาร

2. ข้อมูล 

มี

1. ข่าวสาร https://www.ubn1.go.th/site/index 

2. ข้อมูล https://www.ubn1.go.th/site/index

3. มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเวบไซต์ของสำนักงาน https://www.ubn1.go.th/post/view?id=371

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
O8 Q&A

1. เว็บไซต์หน่วยงาน

2. กล่องข้อความ

3. เว็บบอร์ด

มี

1. เว็บไซต์หน่วยงาน https://www.ubn1.go.th/site/index

2. รับเรื่องร้องเรียน (รับฟังความคิดเห็น) https://www.ubn1.go.th/opinion/index

3. กระดานถามตอบ https://www.ubn1.go.th/opinion/index

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
O9 Social Network

1. facebook

2. Application สพป.อบ.1

3. Line

มี

1. facebook https://www.facebook.com/SRI.THANITTA/

2. Application สพป.อบ.1 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hanuman.ubnone.ubnone&hl=en_US

3. Line กลุ่มผู้บริหาร สพป.อบ.1  https://www.ubn1.go.th/post/view?id=336  Line กลุ่มบุคลากร สพป.อบ.1 https://www.ubn1.go.th/post/view?id=335

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
แผนดำเนินงาน
O10 แผนดำเนินงานประจำปี

1. แผนดำเนินงานประจำปี

2. แผนงานโครงการ

3. กิจกรรม

มี

แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2562 https://www.ubn1.go.th/post/view?id=366

กลุ่มนโยบายและแผน
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน สรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงานในรอบ 6 เดือน  https://backend.ubn1.go.th/uploads/files/promotion/report12_2562.pdf

มี

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน สรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงานในรอบ 6 เดือน  https://backend.ubn1.go.th/uploads/files/promotion/report12_2562.pdf

กลุ่มนโยบายและแผน
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

1. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

2. สรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ในรอบ 12 เดือน

มี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี สรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ในรอบ 12 เดือน https://www.ubn1.go.th/post/view?id=345

 

กลุ่มนโยบายและแผน
การปฏิบัติงาน
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

1.  กลุ่มอำนวยการ

2. กลุ่มนโยบายและแผน

3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

5. กลุ่มบริหารงานบุคคล

6.  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

7. กลุ่มกฎหมายและคดี

8. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

9. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

10. หน่วยตรวจสอบภายใน

มี

1.  กลุ่มอำนวยการ https://www.ubn1.go.th/post/view?id=359

2. กลุ่มนโยบายและแผน https://www.ubn1.go.th/post/view?id=158 

3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร https://www.ubn1.go.th/post/view?id=333 

4.  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  https://www.ubn1.go.th/post/view?id=286

5.  กลุ่มบริหารงานบุคคล https://www.ubn1.go.th/post/view?id=289

6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา https://www.ubn1.go.th/post/view?id=288

7.  กลุ่มกฎหมายและคดี  https://www.ubn1.go.th/post/view?id=370

8.  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  https://www.ubn1.go.th/post/view?id=300  

9. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาhttps://www.ubn1.go.th/post/view?id=269

10. หน่วยตรวจสอบภายในhttps://www.ubn1.go.th/post/view?id=301

 

 

กลุ่มอำนวยการ
การให้บริการ
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

1. คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ

2. คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มนโยบายและแผน

3. คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

4. คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

5. คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล

6. คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

7. คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มกฎหมายและคดี

8. คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

9. คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

10.คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน หน่วยตรวจสอบภายใน

มี

1. คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ

   - งานอาคารสถานที่ งานสวัสดิการ https://www.ubn1.go.th/post/view?id=358

  - งานยานพาหนะ https://www.ubn1.go.th/post/view?id=357

  - การจัดทำระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา https://www.ubn1.go.th/post/view?id=356

  - การรับ- ส่ง หนังสือราชการทั้งภายใน/ภายนอก การลงเวลาปฏิบัติราชการ https://www.ubn1.go.th/post/view?id=355

2. คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มนโยบายและแผน

   - งานวิเคราะห์นโยบาย https://www.ubn1.go.th/post/view?id=323 

    - การยุบเลิกโรงเรียน https://www.ubn1.go.th/post/view?id=331

    - งานข้อมูลสารสนเทศ https://www.ubn1.go.th/post/view?id=343

    - งานติดตาม https://www.ubn1.go.th/post/view?id=339

3. คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

   -  งานประชาสัมพันธ์  https://www.ubn1.go.th/post/view?id=334

   -  งานธุรการ https://www.ubn1.go.th/post/view?id=324

4. คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ https://www.ubn1.go.th/post/view?id=303

5. คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล https://ubn1.go.th/post/view?id=288

6. คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา https://ubn1.go.th/post/view?id=288

7. คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มกฎหมายและคดี  https://www.ubn1.go.th/post/view?id=370

8. คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

    - คู่มือรายบุคคล  https://www.ubn1.go.th/post/view?id=310

9. คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา https://ubn1.go.th/post/view?id=269

10.คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน หน่วยตรวจสอบภายใน  http://www.backend.ubn1.go.th/cms/post/update?id=301

 

 

กลุ่มอำนวยการ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

1. สถิติการให้บริการ กพ7.กลุ่มบริหารงานบุคคล

2. ข้อมูลสรุปจำนวนผู้มารับบริการ ขอทำบัตรประจำตัวข้าราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล

 3. สถิติการบริการข้าราชการบำนาญ กลุ่มการเงิน

4. สถิติการให้บริการทางการศึกษา กลุ่มนิเทศฯ

มี

1. สถิติการให้บริการ กพ7.กลุ่มบริหารงานบุคคล https://backend.ubn1.go.th/uploads/files/person/ita.pdf

2. ข้อมูลสรุปจำนวนผู้มารับบริการ ขอทำบัตรประจำตัวข้าราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคลhttps://backend.ubn1.go.th/uploads/files/person/ita.pdf

3. สถิติการบริการข้าราชการบำนาญ กลุ่มการเงินhttps://www.ubn1.go.th/post/view?id=303

4. สถิติการให้บริการทางการศึกษา กลุ่มนิเทศฯ https://www.ubn1.go.th/post/view?id=320

กลุ่มอำนวยการ
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการ 

มี

รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการ  https://www.ubn1.go.th/post/view?id=311

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
O17 E - Service

1. เว็บไซต์หน่วยงาน

มี

1. เว็บไซต์หน่วยงาน https://www.ubn1.go.th/site/index

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

2. รายละเอียดเกี่ยวกับเงินงบประมาณ

มี

แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2562 https://www.ubn1.go.th/post/view?id=366

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

1. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

2. สรุปรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

มี

1. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณhttps://www.ubn1.go.th/post/view?id=329

2. สรุปรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือนhttps://www.ubn1.go.th/post/view?id=329

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

1. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

2. สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ในรอบ 12 เดือน

มี

1. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีhttps://www.ubn1.go.th/post/view?id=332

2. สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ในรอบ 12 เดือนhttps://www.ubn1.go.th/post/view?id=353

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

1. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

2. สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ในรอบ 12 เดือน

มี

1. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีhttps://www.ubn1.go.th/post/view?id=170

2. สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ในรอบ 12 เดือนhttps://www.ubn1.go.th/post/view?id=170

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
O22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

2. ประกาศเชิญชวน

3. ประกาศผลการซื้อจัดจ้าง

มี

1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุhttps://www.ubn1.go.th/post/view?id=327 https://www.ubn1.go.th/post/view?id=367

2. ประกาศเชิญชวนhttps://www.ubn1.go.th/post/view?id=328

3. ประกาศผลการซื้อจัดจ้างhttps://www.ubn1.go.th/post/view?id=79

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

1. สรุปผล การจัดซื้อ ตามแบบ สขร.1 

2. สรุปผล การจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1

3. สรุปผล การจัดหาพัสดุรายเดือน

มี

1. สรุปผล การจัดซื้อ ตามแบบ สขร.1 https://www.ubn1.go.th/post/view?id=322

2. สรุปผล การจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1https://www.ubn1.go.th/post/view?id=352

3. สรุปผล การจัดหาพัสดุรายเดือนhttps://www.ubn1.go.th/post/view?id=322

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

1. รายงานผล สรุปการจัดซื้อ ในรอบ 12 เดือน 

2. รายงานผล สรุปการจัดจ้าง ในรอบ 12 เดือน

3. รายงานผล สรุปการจัดหาพัสดุ ในรอบ 12 เดือน

มี

 1. รายงานผล สรุปการจัดซื้อ ในรอบ 12 เดือน  https://www.ubn1.go.th/post/view?id=325

2. รายงานผล สรุปการจัดจ้าง ในรอบ 12 เดือนhttps://www.ubn1.go.th/post/view?id=325

3. รายงานผล สรุปการจัดหาพัสดุ ในรอบ 12 เดือนhttps://www.ubn1.go.th/post/view?id=325

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

1. นโยบาย

2. ความสอดคล้อง การขับเคลื่อนภารกิจ

3. ความสอดคล้อง ทิศทางการปฏิรูปประเทศ

มี

1. นโยบายhttps://backend.ubn1.go.th/uploads/files/person/33.pdf

2. ความสอดคล้อง การขับเคลื่อนภารกิจhttps://backend.ubn1.go.th/uploads/files/person/33.pdf

3. ความสอดคล้อง ทิศทางการปฏิรูปประเทศhttps://backend.ubn1.go.th/uploads/files/person/33.pdf

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
O26 การดำเนินตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

1. แผนกำลังคน อัตรากำลังทดแทนเพื่อรองรับการเกษียณอายุราชการ

2. การสรรหา ตามภารกิจ

3. การพัฒนาบุคลากร

4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต

5. การบรรจุและแต่งตั้ง

6. ประเมินผลการปฏิบัติงาน

7. วินัยของบุคลากร

มี

1. แผนกำลังคน อัตรากำลังทดแทนเพื่อรองรับการเกษียณอายุราชการhttps://backend.ubn1.go.th/uploads/files/person/40.pdf

2. การสรรหา ตามภารกิจhttps://backend.ubn1.go.th/uploads/files/person/05.pdf https://backend.ubn1.go.th/uploads/files/person/55.pdf

3. การพัฒนาบุคลากร   https://backend.ubn1.go.th/uploads/files/person/per01.pdf https://backend.ubn1.go.th/uploads/files/person/per02.pdf 

4. การบรรจุและแต่งตั้งhttps://www.ubn1.go.th/post/view?id=351

5. ประเมินผลการปฏิบัติงาน https://backend.ubn1.go.th/uploads/files/person/5001.pdf

6. วินัยของบุคลากร https://www.ubn1.go.th/post/view?id=140 https://www.ubn1.go.th/post/view?id=139

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1. หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

2. หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

3. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

4. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน

5. หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษ สร้างขวัญกำลังใจ

มี

1. หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรhttps://www.ubn1.go.th/post/view?id=351

2. หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรhttps://www.ubn1.go.th/post/view?id=351

3. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรhttps://backend.ubn1.go.th/uploads/files/person/5000.pdf

4. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน https://backend.ubn1.go.th/uploads/files/person/5001.pdf

5. หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษ สร้างขวัญกำลังใจ https://backend.ubn1.go.th/uploads/files/person/sudee1.pdf

กลุ่มบริหารงานบุคคล
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานสรุปผล การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในรอบ 12 เดือน

มี

รายงานสรุปผล การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในรอบ 12 เดือนhttps://backend.ubn1.go.th/uploads/files/ICT/30.pdf

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

รายละเอียดการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน การทุจริตของเจ้าหน้าที่ 

มี

1.รายละเอียดการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน https://www.ubn1.go.th/post/view?id=137  , https://www.ubn1.go.th/post/view?id=370

2.การทุจริตของเจ้าหน้าที่  https://www.ubn1.go.th/post/view?id=140

กลุ่มกฏหมายและคดี
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

1. หมายเลขโทรศัพท์แจ้งเรื่องร้องเรียน

2. เว็บไซต์

มี

1. หมายเลขโทรศัพท์แจ้งเรื่องร้องเรียน https://www.ubn1.go.th/post/view?id=137

2. เว็บไซต์   https://www.ubn1.go.th/site/index

กลุ่มกฏหมายและคดี
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

1. สรุป จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต

2. สรุป ประเภทเรื่องร้องเรียนการทุจริต

มี

สรุป จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต  สรุป ประเภทเรื่องร้องเรียนการทุจริต https://www.ubn1.go.th/post/view?id=154

กลุ่มกฏหมายและคดี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

1. เว็บไซต์หน่วยงาน

2. รับฟังความคิดเห็น

 

มี

1. เว็บไซต์หน่วยงาน  https://www.ubn1.go.th/site/index

2. รับฟังความคิดเห็น  https://www.ubn1.go.th/opinion/index

 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

1. คณะกรรมการ กตปน.

2. การประชุม กตปน.

มี

1. คณะกรรมการ กตปน. https://www.ubn1.go.th/post/view?id=316

2. การประชุม กตปน.https://www.ubn1.go.th/post/view?id=316

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

1. เจตจำนงสุจริต

มี

1. เจตจำนงสุจริต https://www.ubn1.go.th/post/view?id=244

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

1. การดำเนินการ

2. กิจกรรม

มี

1.การดำเนินการ    https://www.ubn1.go.th/post/view?id=244   

2.กิจกรรม   https://www.ubn1.go.th/post/view?id=304

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การดำเนินการ กิจกรรม การบริหารจัดการความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง

มี

การดำเนินการ กิจกรรม การบริหารจัดการความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง https://www.ubn1.go.th/post/view?id=246

หน่วยตรวจสอบภายใน
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การดำเนินการ กิจกรรม การบริหารจัดการความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง

มี

การดำเนินการ กิจกรรม การบริหารจัดการความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง https://www.ubn1.go.th/post/view?id=246

หน่วยตรวจสอบภายใน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

1. การดำเนินการ

2. กิจกรรม

3. ทัสนคติ ค่านิยม

 

 

มี

การดำเนินการ กิจกรรม ทัสนคติ ค่านิยม https://ubn1.go.th/post/view/?id=302

กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร https://www.ubn1.go.th/post/view?id=337 https://www.ubn1.go.th/post/view?id=120

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

1. รายละเอียดแผนงาน

2. โครงการ

3. กิจกรรม

 

มี

รายละเอียดแผนงาน   โครงการ  กิจกรรม  https://www.ubn1.go.th/download/view?id=151

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

สรุปผล การดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

มี

สรุปผล การดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน  https://www.ubn1.go.th/post/view?id=281

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

สรุปผล การดำเนินการป้องกันการทุจริต ในรอบ 12 เดือน

มี

สรุปผล การดำเนินการป้องกันการทุจริต ในรอบ 12 เดือน   https://www.ubn1.go.th/post/view?id=165

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

2. วิธีการ/ส่วนงาน เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง

3. การเผยแพร่ข้อมูล

4. การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

มี

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ข้อมูลประกาศการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ (ICT พ.ศ.2561)   วิธีการ/ส่วนงาน เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง  การเผยแพร่ข้อมูล 

การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ กลุ่มนิเทศฯและการขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูล https://www.ubn1.go.th/post/view?id=319

การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ https://www.ubn1.go.th/post/view?id=247

การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาhttps://www.ubn1.go.th/post/view?id=321

ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน  https://www.ubn1.go.th/post/view?id=371

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

1. ขั้นตอน

2. วิธีการ

3. เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง

4. การดำเนินการของคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

มี

1. ขั้นตอน วิธีการ เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง https://www.ubn1.go.th/post/view?id=316  https://www.backend.ubn1.go.th/cms/post/update?id=377

2. การดำเนินการของคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

    -  รายงานการนิเทศฯ ก.ต.ป.น. https://www.ubn1.go.th/post/view?id=316

    -  รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผน https://www.ubn1.go.th/post/view?id=316

    -  แผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลฯ 2562 https://www.ubn1.go.th/post/view?id=316

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

1. ขั้นตอน วิธีการ

2. เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง

มี

1. ขั้นตอน วิธีการhttps://www.ubn1.go.th/download/view?id=326 https://www.ubn1.go.th/post/view?id=367

2. เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องhttps://www.ubn1.go.th/download/view?id=326

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

1. แนวปฏิบัติ

2. ขั้นตอน  วิธีการ

มี

แนวปฏิบัติ  ขั้นตอน  วิธีการ https://www.ubn1.go.th/post/view?id=137 https://www.ubn1.go.th/post/view?id=373

กลุ่มกฏหมายและคดี
O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน

1. แนวปฏิบัติ

2. ขั้นตอน  วิธีการ

มี

1. แนวปฏิบัติ https://www.ubn1.go.th/post/view?id=177 https://www.ubn1.go.th/post/view?id=376

2. ขั้นตอน  วิธีการ https://www.ubn1.go.th/post/view?id=177

กลุ่มกฏหมายและคดี
O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

1. แนวปฏิบัติ

2. ขั้นตอน  วิธีการ

3. เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง

มี

1. แนวปฏิบัติ https://backend.ubn1.go.th/uploads/files/person/2005.pdf https://www.ubn1.go.th/post/view?id=374

2. ขั้นตอน  วิธีการ https://www.ubn1.go.th/post/view?id=357

3. เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง

     -  มาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  https://www.ubn1.go.th/post/view?id=177

กลุ่มอำนวยการ
O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

1. แนวปฏิบัติ

2. ขั้นตอน  วิธีการ

3. เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง

4. มาตรฐานการตรวจสอบการปฏิบัติงาน

มี

 แนวปฏิบัติ  ขั้นตอน  วิธีการ  เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง    มาตรฐานการตรวจสอบการปฏิบัติงาน https://www.ubn1.go.th/post/view?id=375

กลุ่มกฏหมายและคดี
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1