เรื่องที่ประชุมประชุมคณะกรรมการเลื่อนเงินเดือน
ห้องประชุมห้องประชุมศรีอุบล
วันเริ่มต้นประชุม2019-10-17
เวลาเริ่ม8
วันสิ้นสุดประชุม2019-10-17
เวลาสิ้นสุด17
การอนุมัติอนุมัติ
เหตุผล