เรื่องที่ประชุมประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและควบคุมงานปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรมค่ายลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานี
ห้องประชุมห้องประชุมเกียรติอุบล
วันเริ่มต้นประชุม2019-10-17
เวลาเริ่ม8
วันสิ้นสุดประชุม2019-10-17
เวลาสิ้นสุด16
การอนุมัติอนุมัติ
เหตุผล