เรื่องที่ประชุมรับทราบผลการประเมิน ฯ
ห้องประชุมห้องประชุมราชธานี
วันเริ่มต้นประชุม2019-10-17
เวลาเริ่ม13
วันสิ้นสุดประชุม2019-10-17
เวลาสิ้นสุด16
การอนุมัติอนุมัติ
เหตุผล